Forskjell mellom versjoner av «Rutiner for økonomisaker»

Linje 1: Linje 1:
== ''Økonomisaker'' ==
+
== Økonomisaker ==
  
  

Revisjonen fra 1. sep. 2014 kl. 11:14

Økonomisaker

De ulike dokumentene skjermes i følge offentlighet ved UiB, tilgjengelig på Arkiwiki


Anskaffelser – ANSK

Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering. ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres. Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker.


Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel:
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
ANSK- 0360-09 Møbler og inventar (Leverandør)

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 053.1482

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Journalposter
dok. u.off
Tilbudsbrev


Tilbudsdokumenter er saksdokumenter etter offentliglova og skal journalføres jf. arkivforskriften § 2-6.

vurderes: K § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2
Anskaffelsesprotokoll – ANSK- 0360-09


Protokollen skrives parallelt med hele prosessen

vurderes
Avvisningsbrev ANSK- 0360-09 Vurderes ift avvisningsgrunn
Tildelingsbrev ANSK- 0360-09 nei
Signerte kontrakter** ANSK- 0360-09


Kontrakter unntas i utgangspunktet med henvisning til § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2. Ved innsynsbegjæring må sladding vurderes konkret

Vurderes
Klage på tildeling ANSK- 0360-09 Vurderes
Klage til KOFA, tilsvar til klage ANSK- 0360-09 Vurderes
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes
Revisjon av anskaffelser

Innført fom. 14.2.2011 Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.


Det kan lages toveis lenker mellom de ulike budsjettsakene for å kunne navigere enkelt mellom dem. Instituttene lenker til fakultetets budsjettsak, fakultetene lenker til UiBs budsjettsak og UiBs budsjettsak lenkes til saken om statsbudsjettet


Arkivreferanse 2011/2228


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel:
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Revisjon av anskaffelser ved UiB 20_

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 134

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Journalposter
dok. u.off
Revisjon av anskaffelser ved UiB 20__


husk forfallsdato

ulike
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes
Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker

Oppdatert 2.1.2013


Saksnr gjelder pr budsjett år

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Sakstittel
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Innhold i saken
2012 2013 2014 2015
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Statsbudsjett og rapportering 20__

All korrespondanse mellom UiB og departementet

 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Styresak – budsjettforslag for 200_
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  UiBs budsjettinnspill til departementet (høst 2 år før)
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Departementets brev om målstruktur
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Tildelingsbrev for UiB fra departementet (høsten året før)
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Påfølgende styringsdialog mellom UiB og dept.
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Brev om evt. tilleggsbevilgninger
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Årsrapport for i fjor og årsplan for i år (1. mars år etter)
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Etatsstyremøte (i juni året etter)
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette)
2010/12719 2011/14477 2012/11598
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved Universitetet i Bergen 20__


All intern korrespondanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene / enhetene, UST-sakene, samt bygningsmessige tiltak

 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  UST-sak: Budsjettforslag 200_
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Rundskriv om budsjettprosessen (juni året før)
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Budsjettinnspill fra fakultetene/avd. (1. okt. året før)
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  UST-sak: Budsjett/Årsplan 200_ (november året før)
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Bygningsmessige tiltak
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Tildelingsbrev (årsplan/budsjettramme) fra UiB til fakultetene/avdelingene (tidlig i januar samme år)
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Budsjettendringer/ekstratildelinger gjennom året
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Årsrapport 200_ (1. februar året etter)|2006/2103
2011/4910 2011/13374 2013/59
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Budsjett og rapportering 20__ – Det … Fakultet


*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene

 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  All korrespondanse mellom fakultet og instituttene: budsjettinnspill, tildelingsbrev
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Styringsdialog med UiB og med instituttene
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Fakultetsst.sak: Budsjettforslag 200_ (høst året før)
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Fakultetsst.sak: Budsjettfordeling 200_ (januar)
ulike ulike ulilke
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Budsjett og rapportering 20__ – Institutt for …


*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene

Instituttintern budsjettprosess / tildelingsoversikter ulike ulike ulilke
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Statsregnskap – regnskapsrapportering 20__
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  UST-saker om tertialregnskap
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  UST-sak om foreløpig årsregnskap
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  UST-sak om endelig årsregnskap
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Korrespondanse med Riksrevisjonen

Fakultetenes / avdelingenes egne styresaker om økonomisk status gjennom året holdes i egne saksnumre, f.eks en sak pr. år.

2011/4912 2013/60 2013/63
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper – beretninger 20__


En sak pr rapporteringsår


All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene

 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Brev fra KD om rapporteringsplikt
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Rapportering av statens eierinteresser (ber institusjonene om opplysninger til rapportering til KD)
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Opplysninger fra institusjonene
 • Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
  Rapportering til dep.
2012/7841 2013/61 2013/65
Spesielt for økonomisaker ved fakultetene; Det medisinsk-odontologiske fakultet, det Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet=