Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Gran

Gran, T. Tanne, F. Sapin, E. Fir, med rødagtigt, hvidt og let Ved, med rødbruun og sprukken Bark. Til denne Slægt hører og kommer i Handelen: 1.) Ædel Gran, Hvidgran (Pinus picea), T. Edeltanne. Det er et almindeligt Skovtræ i det sydlige Tydskland; det naaer i 100 til 120 Aar en høide af 80 til 100 Fod, og et Gjennomsnit af 2 til 3 Fod. Veddet er rødagtigguult, Kjærnen noget aaret. Det har en temmeligt tyk med Harpix gjennemtrukken Bark. - Anvendt til Bygningsbrug er det, naar det stedse kan blive tørt, varigt, men raadner snart, naar det er i afvexlende Bæde og Tørre. Bliver det stedse under Vand, holder det sig overmaade godt, hvor paa Grundpæle kunne tjene til Exempel. En Cubikfod tørt Træ veier 24 til 33 Pd. 2.) Almindclig Gran (Pinus Abies) Rothtanne; meget almindelig i Norge, Sverrige og i Tydskland; den opnaaer en Høide af 140 til 170 Fod og derover, og 3 til 5 Fods Gjennemsnit i Stammen. Den voxer næsten stedse lodret, kan blive over 300 Aar gammel, men er allerede udvoxen i 100 til 130 Aar. Veddet er reent, hvidt, noget spillende i det Gule, men som salder i det Blegrsde, nÃ¥ar Trcret har staaet paa en fugtig Grund. Veddet er fiint og lang trevlet. — Almindclig Gran giver fortrinlige Skibs-Mastcr og Seilstcengcr, som ere noget elastiske. Man bruger det til alle Slags Bvgningstsmmer, som Me er udsat for afvexlendc Torte og Vcede.' Da det indeholder mindre Harpix end andre Naaletrceer, tÃ¥ger det let Skade i det Fri. Skaarct til Bjcelker, Sparrcr, Brcrder og Planker giver det det bedstc Trce til Gulve og andet md vcndigt Huusbrug. Trceets Godhcd forsgcs ved at det ikke har mange Knaster, og ved at dets hvide Farve er varig. Musikalske Instrumentmagerc anvende dette Ved mcd Fordccl til Rcsonants bunde, Fiolincr, og da det let lader sig spalte, bruges det til Rande om Sigtccester, m. m. En Cubikfod tort Ved veier 29 til 31 Pd. 3.) Fyr (Pinus sylvestris), T. Kienbaum, Föhre, lige ledes almindclig i Norden; bliver 120 til 140 Aar gammel, opnaaer en Høide af 80 tit 120 Fod og 2 eller flere Fods Giennemsnit.


Scan page 10


Staaer Træet i tætsluttet Skov bliver det rankt, og aftager efter, haanden mod Spidsen i Tykkelse. I det 80de eller 90de Aar levere det stærkt Bygningstømmer. Veddet af det unge Træ har en guul- Farve og en hvid Splint; det udvoxne Træets Ved falder i det rød- agtige. Kjærnen er mærkere en Splinten. En meget rødagtig vidner imidlertid om Overmodenhed og forestaaende For- raadnelse. Det har paafaldende stærke Aarsringe, som sædvan- ligen ere gjenncmtrukne med en gjennemsigtig Harpix. Fyrretrc, lader sig let bearbcide med Hxe og Saug, men cmgribes lettcliger for stcrrkt af Hsvlcn; det modtager ingen Politur. Det leverer megct stjsnne Bjcrlkcr og Sparrer, er et af d< haardcste Naaletrceer, temmeligt elastisk, dog sprsdcre end de tvcndl forud ncrvnte. Det passer sig godt til den hele sverste Deel af en . Bygning til Tagforbindelscn, endog paa fugtige Steder, og i Vand,, er det mcget varigt. Skaaret til Brcrder og Plankcr udholder dc< meget godt at staae i det Fri, iscrr nÃ¥ar det er gjenncmtrukkct med Harpix; derimod er det lidet tjenligt til at udscettcs for Varme, f. Ex. mod Ssnden. Det Fyrretrcr, som bestemmes til Bygningstsmmer, tildannes enten til Saugblokke, eller til stcrrkt Saugblokke stceres i Almindelighed paa Saugmsller, og ere derfor 24 Fod lange, fordi Vognen i Msllen er dertil indrettet. Dog gives ogfaa Saugblokke, som kun ere 16 eller 18 Fod lange. — Saugblokke stceres n) 4, 3z, 3, 2.; og 2 Tomme Planter; »,) Tomme Brccder; iz Dito, og izDito, eller Snedterbrcedcr, og, 1 Tomme, eller Forstalingsbrcrder; e) Lcrgter. En Cubikfod harpirindeholdende tsrt Fyrretrcr veier 39 til 41 Pd.; friskt Trer af samme Bestassenhed og af Kjcrrnen veier 42 til, 48 Pd. 4.) weymollths Fyr T.WeymoutlM hjcmmehsrende i Nordamerika. 180 til 100 Aar opnaaer Trcret 100 til 140 Fods Hside, og 3 til 4 Fods Gjcnncmsnit og derover. Veddet er hvidt, temmeligt siintrevlet, ittc megct fast, men lidet elastisk, og modtager megen Politur. Det har en behagelig Lugt. Det leverer de stsrste Skibsmaster og Seilstccnger, og er meget godt som Bygningstommcr inde i Huse. En Cubikfod friskt Trer veier 30 til 36 Pd. 5.) Lcerketl-crec (l'il,uB Lnrix), T.Lerchenbaum; dette Trer voxer paa Karpalhcrne, og i det nordlige og nordostlige Rusland. Det opnaaer en Hside af 80 indtil 100 Fod, og en cmseelig Tyttelse. Barten udsveder stedse en betydelig Dccl Harpix. Det opnaaer en Alder af2oo Aar, og allerede i dets 60 til 50 Aar leverer det Trcr stammer af 80 til 100 Fods Hside, og af 2 eller flere Fods Gjennem snit. Det modne Stammevcds Farve er bruunagtigtrsd, undertiden guulagtigrod og slammet, i Forhold til den Grund, hvorpaa det er voxet. Iblandt alle Naaletrceer er Lcrrtetrcret det nyttigste til Bygningstommcr, da det er overmaade elastisk, tert og seit. Det cmgribes ikke afOrme, kaster sig itke meget, og revner itke letteligt. I Luften og i Jorden er det overmaade varigt, og i VÃ¥ndet nersten


Scan page 11


lfortrinligt til Bjccltcr, Tagvccrk, m. m. I Vanddvanmgs kunsten brugcs det ril >IV?!c, og cllcrs ril alt der, iom er ud'ar for Torte og Verde. 1 Cuvirod rorl Lccriccrcc vcicr 39 til 41 Pund. <.. . '5 Af dc forstjellige Slags Naalctrce gaac 100 paa en lComm. Lcrst. Scc iovriat