Revision history of "EDK tutorial 3"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:20, 2 March 2009Nfyku (talk | contribs)m . . (10,802 bytes) (+10,802)
  • (cur | prev) 10:19, 2 March 2009Nfyku (talk | contribs). . (11,967 bytes) (+11,967). . (New page: == VHDL design i ISE 7.1 for virtex-4 == En enkel steg-for-steg veiledning til implementasjon av en RS232 transmitter på en virtex-4 FPGA Dette er en kort introduksjon til Xilinx ISE og...)