Hovedside

Fra intstud
(Omdirigert fra Forside)
Hopp til: navigasjon, søk

MediaWiki-programvaren er nå installert.

Se brukerveiledningen for informasjon om hvordan du bruker wiki-programvaren.

Å starte


Bakgrunn

Universitetet har klare ambisjoner om å videreutvikle den internasjonale dimensjonen i forskning, utdanning og administrasjon. Studentutveksling utgjør en sentral del av universitetets internasjonale profil. Vi skal legge best mulig til rette for å rekruttere sterke internasjonale studenter til våre studier, og vi skal ha gode avtaler og tilbud til studenter som ønsker å studere i utlandet. Antall innreisende studenter har hatt en noe sterkere vekst enn antall utreisende studenter de siste årene.

Det er en klar ambisjon å øke antallet studenter som gjennomfører et utenlandsopphold som en del av studieløpet, og det er et mål å oppnå flere innreisende studenter. Universitetets Handlingsplan for internasjonalt samarbeid 2011-2015 og Plan for rekruttering av innreisende studenter følges opp med ulike tiltak for å styrke den internasjonale studentutvekslingen.

I kartleggingen utrykker fakultetene behov for å vurdere arbeidsdelingen mellom sentraladministrasjonen og fakultetene når det gjelder internasjonal studentutveksling. Det hevdes at oppgaver er blitt delegert fra sentraladministrasjonen de siste årene uten at det er tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse på fakultets- og instituttnivå. Studieadministrativ avdeling utrykker at det er ønskelig å delegere flere administrative oppgaver slik at avdelingen kan drive mer rådgivning og tilrettelegging overfor fakultetene. De sentraladministrative tjenestene må støtte best mulig opp om et bredt utvekslingstilbud og rekruttering av sterke internasjonale studenter.


Mål for delprosjektet

Universitetet i Bergen skal styrke internasjonal studentutveksling gjennom god forvaltning av våre avtaler og god administrativ støtte i alle ledd av prosessen.


Mandat

På bakgrunn av innspillene fra fakultetene og avdelingene skal arbeidsgruppen:

- Gi anbefalinger til arbeidsdelingen mellom Studieadministrativ avdeling og fakultetene når det gjelder tjenester til støtte for inn- og utreisende studenter. Saksflyten mellom nivåene skal gjennomgås og anbefalingene skal sikre at vi har god ressursutnyttelse og riktig kompetanse i tjenestene.

- Anbefale hvordan de sentraladministrative tjenestene som følger opp internasjonale samarbeidsavtaler bør koordineres for å bidra til bedre sammenheng mellom utdanning og forskning.

- Anbefale tiltak for å styrke universitetets eksterne profilering av studietilbud overfor studenter i utlandet.


I 2013 ble det opprettet et prosjekt som arbeider med informasjon, tekniske løsninger og rutiner knyttet til studentmobilitet. Det er utviklet nye tekniske løsninger og det er anbefalt tiltak for å styrke informasjonsarbeidet. Det er også arbeidet med kvalitetssikring av rutiner i søknadsprosessen for inn- og utreise. De nye tiltakene bør også danne utgangspunktet for vurderinger av arbeidsdelingen når det gjelder de administrative tjenestene.


Medlemmer i arbeidsgruppen

Leder: Seksjonssjef Ronald Worley, sekretær er seniorkonsulent Hilde Rognås.

Arbeidsgruppe: Seniorrådgiver Bjørn Erik Andersen, førsteamanuensis Vibeke Barmann Michelsen, kontorsjef Nina Gry Stein, seniorkonsulent Nathalie S. L. Gaulier, førstekonsulent Kaia Nepstad.


Dokumenter