Kvalifikasjonsrammeverk, læringsutbytte og studiekvalitet

Fra jurwiki
Hopp til: navigasjon, søk

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK, LÆRINGSUTBYTTE OG STUDIEKVALITET

  Utdanningsstrategi, kvalifikasjonrammeverk og læringsutbytte

I denne wikien vil dere finne materiale om det kvalifikasjonsrammeverket som skal implementeres i løpet av 2012 (se linken over) og videreutvikles fremover.

Av materialet vil det fremgå at implementeringen ikke er en administrativ oppgave, men noe som skal gjennomføres av av den enkelte kursansvarlige, og delvis også de kursansvarlige i fellesskap. Det sentrale er å utarbeide overordnete beskrivelser av studentenes læringsutbytte for studieprogrammet som helhet (dette vil være en oppgave for de vitenskapelig ansatte i fellesskap, inkludert prodekanen for undervisning), samtidig som den enkelte kursansvarlige utarbeider læringsutbyttebeskrivelser tilpasset sitt kurs på studieprogrammet.


Læringsutbytte

Beskrivelsene av læringsutbyttet knytter seg til hvilken kunnskap, hvilke ferdigheter og hvilken generell kompetanse den enkelte student skal tilegne seg. Det dreier seg ikke om ideelle mål som studenten skal strekke seg etter, men om kunnskap og kompetanse som fakultetet og de kursansvarlige forventer at studenten skal være i besittelse av basert på det faktiske kursinnholdet.Fokus på studentenes læring

Fokuset på den enkelte students læring, ansvarliggjør den enkelte student i forhold til egen læreprosess, og danner grunnlag for en mer målrettet og effektiv innsats fra studentens side. Læringsutbyttebeskrivelsene vil også bevisstgjøre studentene i forhold til at studiet ikke bare gir kunnskap innenfor ulike rettsområder, men også bygger spesifikke ferdigheter og gir generell kompetanse i forhold til det fremtidige yrkeslivet. Fokuset på oppbygning av ferdigheter og kompetanse kan i tillegg få klarere frem et vesentlig element ved studieprogrammet, nemlig at det på et overordnet nivå dreier seg om den enkelte students personlige utvikling og dannelsesprosess.


Kursansvarliges og fagmiljøets rolle

Sett fra den kursansvarliges side dreier læringsutbyttebeskrivelsene seg delvis om å synliggjøre og understreke elementer som allerede eksisterer på kurset, og være mer bevisst og pedagogisk i forhold til hvilke deler av kurset som gir studentene den aktuelle kunnskapen og kompetansen. I tillegg vil refleksjoner rundt studentenes ønskede læringsutbytte kunne peke på sider ved kurset som må utvikles videre før kursinnholdet virkelig gir dekning for læringsutbyttet.


I forlengelsen av dette siste, er det viktig å se sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene og de overordnete målsetningene som er formulert for undervisningen i fakultetets strategi- og årsplaner: Det skal gis forskningsbasert undervisning med særlig fokus på rettsvitenskap, metode, etikk og verdier. Da blir det viktig at studieprogrammets og de enkelte kursenes læringsutbyttebeskrivelser er gjennomtenkt i forhold til denne overordnete målsetningen, og at både studieprogrammet samlet og det enkelte kurs rent faktisk gir dekning for det formulerte læringsutbyttet.


Siden de fleste av dagens beskrivelser av læringsutbytte på det enkelte kurs, fokuserer mest på studentenes kunnskap, og ofte bruker mer generelle formuleringer som å tolke, argumentere og redegjøre når det gjelder angivelse av studentenes nærmere ferdigheter, må fagmiljøet sammen diskutere hvilke ferdigheter som mer spesifikt kreves av en student for å beherske de vitenskapelige, metodiske, etiske og verdimessige aspektene ved juridisk virksomhet. Det må også diskuteres hvilken generell kompetanse våre studenter er eller bør være i besittelse av etter fullført studium.


Samtidig må fagmiljøet på mer generelt grunnlag diskutere hvordan de ulike elementene i et kurs kan utformes for å fremme de aktuelle ferdighetene og den aktuelle kompetansen, og hvordan en kan bevisstgjøre studentene i forhold til utvikling av slike egenskaper. Her må en ta i betraktning sammenhengen mellom de enkelte kursene sine forelesninger, arbeidsoppgaver, veiledninger til arbeidsgruppeledere, obligatoriske kursoppgaver med tilhørende veiledninger, eksamensoppgaver og sensorveiledninger. En må også ta hensyn til at progresjonen i studieprogrammet tilsier at det oppstilles ulike læringsmål på ulike stadier i studiet.


Tidsramme for arbeidet

I begynnelsen av 2012 vil det bli nedsatt en arbeidsgruppe bestående av kursansvarlige og prodekanen som skal utarbeide et utkast til overordnete læringsmål for studieprogrammet, og som samtidig utformer et dokument som adresserer de utfordringene som nettopp er skissert. Gruppen vil blant annet kunne basere seg på det som fremkommer av innspill på Solstrandseminaret. Resultatet av denne arbeidsgruppens innsats, vil så bli sendt på høring til alle vitenskapelig ansatte, før de endelige overordnete læringsmålene utformes og behandles av relevante fakultetsorganer. Tentativt vil dette skje i mars/april 2012.


Etter dette må den enkelte kursansvarlige utforme både kursinnhold og beskrivelsene av læringsutbytte for sine kurs på en måte som er tilpasset de overordnete læringsmålene. Dette vil i mange tilfeller måtte være en kontinuerlig prosess gjennom flere år, fordi det mest realistiske er en gradvis justering av retningen på kurset i lys av de overordnete læringsmålene for studieprogrammet. I denne sammenhengen er det viktig at beskrivelsene av studentenes læringsutbytte er realistiske, og ikke gir et feilaktig inntrykk av hva kurset er i stand til å bidra med når det gjelder kunnskap, ferdigheter og kompetanse.


Undervisnings- og forskningsteam

Utviklingen av de undervisnings- og forskningsteamene som er angitt som et tiltak i strategiplanen for 2011-2015 for å bidra til forskningsbasert undervisning, vil kunne gjøre det mer overkommelig med større endringer i kursene på kort tid. I strategiplanen er det understreket at fakultetets ledelse skal legge til rette for, og kan bidra med driftsmidler til, kursan¬svarlige som videreutvikler undervisnin¬gen basert på egen forskningsvirksomhet innenfor slike undervisnings- og forskningsteam. Forutsetningen er at det foreligger langsiktige perspektiv på utviklingen av undervisningen i det aktuelle faget, både faglig og pedagogisk, og i lys av de overordnete læringsmålene for studieprogrammet.


Betydningen av læringsutbyttebeskrivelsene

Samlet sett vil læringsutbyttebeskrivelsene sende et tydelig signal innad mot studentene, og utad mot samfunnet og arbeidsgivere, med hensyn til hva et studium ved Det juridiske fakultet i Bergen representerer med hensyn til studiekvalitet. Det vil også bidra til å bevisstgjøre oss selv som fakultet i forhold til hva vi mener representerer en god jurist, både i forhold til rettsvitenskap og i forhold til løsning av konkrete rettstvister.


Vel møtt på Solstrand til det som blir interessante og fruktbare innlegg og diskusjoner knyttet til visjoner for fakultetets fremtid i undervisningssammenheng, både i lys av kvalifikasjonsrammeverket og ellers!


Vennlig hilsen


Knut Martin Tande

prodekan


    Utdanningsstrategi, kvalifikasjonrammeverk og læringsutbytte


Tilbake til Hovedside