Forskningstermin

Det kan bevilges støtte til forskningstermin både fra fakultetet og fra L. Meltzers høyskolefond, og i tilfeller der en person får fra begge samordnes disse. Fakultetet sender da ut et brev om dette. Støtten er gitt ut fra den forutsetning at forskningsoppholdet har den varigheten det er gitt støtte til. Dersom oppholdet blir av kortere varighet, vil bevilgningen bli redusert tilsvarende ved oppgjør. Ved tildeling av økonomiske støtte fra andre parter enn fakultetet eller Meltzerfondet, eksempelvis Norges forskningsråd, institusjonen vedkommende oppholder seg ved eller andre bidragsytere, plikter vedkommende å informere fakultetet omgående. Dersom en tildelt bevilgning, som er gitt til et utenlandsopphold ved en annen institusjon, blir disponert på andre måter uten forutgående godkjenning, vil bevilgningen bli trukket tilbake.


Oppjør

Kostnadene som skal dekkes av tildelt støtte til forskningsterminen skal gjøres opp i et endelig oppgjør. Det skal ikke sendes fakturaer, reiseregninger, personlige refusjoner etc. underveis. Dersom forsker har behov for midler før oppgjøret kan vedkommende få utbetalt forskudd på inntil 75 % av tildelt beløp ved å fylle ut skjema for a konto utbetalingog sende det til fakultetet (okonomi@mnfa.uib.no) sammen med kopi av tildelingsbrevet og et tentativt budsjett for forskningsoppholdet. Endelig oppgjør skal sendes til fakultetsadministrasjonen senest to måneder etter at forskningsterminen er avsluttet. Det skal da leveres et oppgjørsskjema sammen med originale kvitteringer. Oppgjørsskjema, samt mer informasjon, finnes her.


Melding fra lønnskontoret:

Vedkommende som skal på forskningsopphold må få melding om at han eller hun må søke til NAV internasjonalt om fortsatt medlemskap i folketrygden. Det er viktig at Lønnskontoret får beskjed når en vitenskapelig ansatt er på forskningsopphold i utlandet. Dette for å kunne innrapportere til ligningsmyndighetene at den ansatte har vært i utlandet i en periode av året, og i hvilket land de har vært i. Lønnskontoret er avhengig av å få beskjed fra den ansatte selv, instituttet, NAV internasjonalt eller ligningskontoret for å kunne fange opp et FOU opphold.