MØTE 8. mars 2012

MØTE 8. mars 2012

Torsdag 8. mars 2012 kl. 10.00-11.30, Styrehuset i BIO-bygget, 2. et. ved BIO ekspedisjonen.


UTKAST: Referat fra MØTE 8. mars 2012


Sakspapirer, møte 8. mars - samledokument del 1


Oversikt over opptak og godkjenning av opplæringsdel- samledokumentInnkalling

Møte i forskerutdanningsutvalget 8. mars Innkalling

Protokoll fra møte 23. november 2011


Sak 1/12 Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak

Sak 2/12 Feltkurs som spesialpensum og som del av opplæringsdel

Sak 3/12 EventueltOrienteringssaker


a) Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012

b) Antall disputaser per 1. mars 2012 er 9, alle ph.d. Det er så langt innlevert 24 avhandlinger

c) Vikar for ph.d.-koordinator

d) Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg, Bokmål, Nynorsk, Engelsk

e) Ph.d.-undersøkelsen DAMVAD

f) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget:


i) FU 02/12 Open Access Orientering om rapport v/ professor Maurice Mittelmark. Saksforelegg, Vedlegg

ii) FU-03/12 Veilederopplæring for PhD Saksforlegg, Vedlegg 1 «Kursplan», Vedlegg 2 «Modul»

iii) FU 04/12 Organisasjon for stipendiater Saksforelegg, Vedlegg


g) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi

h) Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt

i) Løypemelding, rapport om arbeidsdeling innen ph.d-administrasjon

j) Endringer i dekanatet høsten 2012