TDI/leiested

TDI-modellen er en nasjonal modell for beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter. Bruk av TDI-modellen innebærer at satser for indirekte kostnader beregnes etter modellen og at bruk av forskningsinfrastruktur budsjetteres og regnskapsføres som direkte kostnader i prosjektene ved hjelp av leiestedsmodellen.

TDI-modellen er er utarbeidet og vedtatt i sektoren og i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2015 står følgende: «Når det gjelder bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet knyttet til forskning, skal belastning av indirekte kostnader beregnes gjennom TDI-modellen med mindre prosjektets omfang eller kompleksitet er av en slik art at en enklere beregningsmodell kan legges til grunn.


I beregning av indirekte kostnader i henhold til TDI-modellen tar man utgangspunkt i alle universitetets kostnader på grunnbevilgningen og trekker ut de kostnadene som er definert som direkte kostnader. De direkte kostnadene som trekkes ut er i hovedsak lønnskostnader for vitenskapelige ansatte og leiestedskostnader (forskningsinfrastruktur som betales for etter bruk). De resterende kostnadene er grunnlag for beregning av satser for indirekte kostnader per årsverk.

Det beregnes én sats for indirekte kostnader for alle årsverk (arbeidsplassats) og én sats som gjelder bare vitenskapelige årsverk (forskningsspesifikk sats). For indirekte kostnader som ikke uten videre kan fordeles på forskning og annet blir en forskningsandel beregnet ved hjelp av vanlig avtalt tidsbruk og andel studenter.

For tilfeller der tekniske/administrative årsverk arbeider i BOA-prosjekter brukes arbeidsplassatsen alene mens for vitenskapelige årsverk brukes summen av de to satsene.


TDI-modellen definerer følgende elementer med i arbeidsplassatsen:

  • Kontorplass
  • IT-avdeling
  • Personalavdeling
  • Økonomiavdeling

I den forskningsspesifikke satsen inngår følgende elementer som ligger sentralt:

  • Beregnet forskningsdel av bibliotek
  • Forskningssekretariat
  • Beregnet forskningsdel av øvrig sentraladministrasjon

Og i tillegg et gjennomsnitt av beregnet forskningsdel av kostnader som ligger lokalt (fakultets- og instituttnivå).



For 2022 gjelder følgende satser ved UiB:

Type årsverk Beløp Består av
Teknisk/administrative årsverk kr 160 000 Arbeidsplassats
Vitenskapelige årsverk kr 542 000 Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats



2021-satser:

Type årsverk Beløp Består av
Teknisk/administrative årsverk kr 156 000 Arbeidsplassats
Vitenskapelige årsverk kr 528 000 Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats

2020-satser:

Type årsverk Beløp Består av
Teknisk/administrative årsverk kr 143 000 Arbeidsplassats
Vitenskapelige årsverk kr 499 000 Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats

2019-satser:

Type årsverk Beløp Består av
Teknisk/administrative årsverk kr 128 000 Arbeidsplassats
Vitenskapelige årsverk kr 462 000 Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats

2018-satser:

Type årsverk Beløp Består av
Teknisk/administrative årsverk kr 124 000 Arbeidsplassats
Vitenskapelige årsverk kr 449 000 Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats

2017-satser:

Type årsverk Beløp Består av
Teknisk/administrative årsverk kr 120 000 Arbeidsplassats
Vitenskapelige årsverk kr 435 000 Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats


Beregning av leiestedskostnader gjøres ved at enhetene beregner leiestedspriser for sin forskningsinfrastruktur, typisk laboratorier. Prisene brukes til å belaste forskningsprosjektene for bruk av leiestedene. Se mer informasjon nedenfor.