Hovedside

Fra Rekrutt
(Omdirigert fra Forside)
Hopp til: navigasjon, søk

Arbeidsgruppe for økt rekruttering av bachelorstudenter ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Her finnes relevante dokumenter, møtereferater og annet interessant materiale som arbeidsgruppen for økt rekruttering har presentert og diskutert.


Handlingsplan for rekruttering og høringssvar

Handlingsplan for rekruttering

Høringssvar til handlingsplanen

Studiestyresak, 28 mai 2013

Fakultetsstyresak 33, 20 juni 2013

Oppsummering og dokumenter etter møtet 05.11

Første punkt som ble diskutert og presentert var søkertallene fra Videregående skoler i Norge til Mat-Nat i 2013.

- Oversikt over elever fra VGS med R1 som søkte seg til MAT-NAT 

Andre punkt som ble diskutert og presentert var rekrutteringsstrategien fra UiB sentralt og hvem som har ansvar for hva i denne prosessen.

- Notatet om ansvarsfordeling ved UiB

I tillegg ble arbeidsgruppen vist hvordan UiB presenterer seg til studenter ved ulike videregående skoler i Norge under skolebesøk.

- Presentasjonen av MAT-NAT, MOF, PSYOKOLOGI og LÆRER

Tredje punkt var en presentasjon av de ulike nettsidene til universiteter i Norge og Norden, med fokus på søkerinformasjon rettet mot studenter.

- Universitetsnettsider i Norge og Norden.

Tiltaksplan

I tillegg ble det lagt frem en tiltaktsplan som gruppen ikke fikk tid til å diskutere. Denne planen er foreløpig kun et utkast. Den er ment å være til hjelp for å sortere ut hvilke tiltak i selve handlingsplanen for rekruttering som arbeidsgruppen kan bidra til å sette i gang. Tiltaksplanen er delt i to hovedgrupper, kortsiktige og langsiktige tiltak. I tillegg er den sortert etter de fem punktene i handlingsplanen.

- Utkast til tiltaksplan


Tanker, saker og ideer frem mot neste møte

En konkret sak var å diskutere hvilke kortsiktige tiltak, i henhold til rekrutterinsplanen, vi i arbeidsgruppen kan sette igang frem mot søknadsfrist 15 april 2014.

Andre tanker om saker, ideer eller presentasjoner tas i mot med stor takk.


Referat / oppsummering møte 29 november

Agenda for møtet var i hovedsak å diskutere hvilke kortsiktige tiltak i handlingsplanen for rekruttering arbeidsgruppen kunne ta initiativ til frem mot søknadsfrist 15. april. Forslagene som kom frem under diskusjonen var som følger:

Åpen dag

Flere fakulteter ved UiB jobber med å arrangere en åpen dag for VGS elever i regionen. Dette er noe vi også kunne arrangert, ved å ta utgangspunkt i skolelaben sitt kontaktnettverk og arrangementene som skjer på hvert enkelt institutt. Det ble foreslått en langsiktig og en kortsiktig plan.

- En åpen dag for hele universitetet. Vi som arbeidsgruppe bør foreslå at UiB som helhet jobber mot å arrangere en «UiB-dag» en gang i året hvor hele høyden er åpen for potensielle studenter. De kan da gå rundt å shoppe ulike foredrag og få sett hvordan universitetsområdet ser ut. Dette er en ide som bør spilles videre til det sentrale utdanningsutvalget og den nyopprettede arrangementskomiteen ved UiB. I tillegg bør Fylkeskommunen være med i planleggingsfasen for å hære hva de mener UiB kan tilby på en slik dag slik at det blir relevant og aktuelt for VGS elever og lærere å delta. Dette er et prosjekt som kan være operativt om noen år om det planlegges riktig. Det bør for eksempel avklares tidlig når det skal arrangeres slik at VGS får det inkludert i sin timeplan for det kommende skoleåret.

o Det kan utvikles en app som alle elever kan bruke for å finne foredrag

o Det bør utdeles priser til de beste foredragene denne dagen, et incentiv og virkemiddel for å øke fokus på formidling og kvaliteten i utdanningen.

- Åpen dag på fakultetet. Dette er noe som kan igangsettes allerede til våren, i alle fall i fullskala til neste vår. Alle institutter forbereder to foredrag eller annet innhold på to timer hver. (10-12) og (12-14). Det blir to bolker som er klargjort på forhånd som ulike inviterte VGS skoler kan melde seg på gjennom skolelaben sin side. Her er det første mann til mølla og lærerne kan selv velge hva de ønsker å ta elevene med på. Både fagmiljøene og studenter bør involveres i dette slik at dette blir en åpen og livlig dag på fakultetet.

Åpen dag er et arrangement som flere av instituttene allerede praktiserer og har gjort over en lang tid. Vi ønsker at det skal bli en hendelse hele fakultetet er involvert i.

Eksempler på slike dager er:

- Institutt for fysikk og teknologi har arrangert Fysikkdag i minst 20 år. Lærarar blir inviterte til å ta med klassen og høyre på foredrag. Her er fjorårets: http://www.uib.no/skolelab/seminar/2012/12/fysikkdag-for-elever-i-videregaaende
- Molekylærbiologisk har arrangert Molekylærbiologisk dag dei to siste åra. Fjorårets: http://www.uib.no/mbi/arrangement/2012/12/molekylaerbiologisk-dag-for-elevar-i-vidaregaaande-skule
- Kjemisk insitutt har i tillegg til kjemiforsøka, også samla elevar til foredrag dei to sista åra. I 2012 var det ein heil dag, i fjor var det to timar: http://www.uib.no/kj/seminar/2013/02/miniseminar-for-kjemielever-i-den-videregaaende-skolen                                                                                                                                                                              

Gruppen har følgende forslag og ønsker til en eventuell åpen dag

o Vi tar utgangspunkt i uke 11 hvor det allerede er invitert skoler til Mat-Nat.

o Program, innhold og hvilke institutter som ønsker å være med bør avklares til 2. januar.

o Først steg er å få ut en henvendelse til alle institutter om dette er noe de ønsker å delta på og om de har ideer til hva man kan presentere til VGS elever.

o Gruppen skal prate med fakultetsledelsen og be dem om å få ut en henvendelse så raskt som mulig.


Referat møte om fagdag 6. mars 2014 for Videregående skoler (09.01.2014)

Til stede: Kristine Engan-Skei (Arbeidsgruppen og fakultetet), Kaia Nepstad (Geovitenskap), Ida Rosenlund (Informatikk), Pia Ve Dahlen (Biologi), Beate Ulrikke Rensvik (Biologi), Lars H. Smedsrud (Geofysisk), Patrik Bohlinger (Geofysisk), Jarle Berntsen (Matematisk), Inger Johanne Fjellanger (Arbeidsgruppen og kjemisk), Kari E. Fladmark (Arbeidsgruppen og Molekylærbiologisk), Kjartan Olafsson (Fysikk og teknologi), Olaug Vetti Kvam (Arbeidsgruppen og skolelaben) og Reier Møll Schoder (Sekretær i arbeidsgruppen og matematisk)

Møtet startet med en presentasjon av arbeidsgruppen og hvilke rammer som er lagt for fagdagen 6. mars. Følgende ble presentert:

 • Arbeidsgruppen ønsker å ha en felles fagdag for VGS i regionen. Målet med fagdagen er at elevene kan få et innblikk i hva det vil si å studere de ulike fagene vi tilbyr på universitetet. Vi vil vise frem innholdet i fagene våre og presentere elevene for hva de kan forvente om de velger å studere hos oss.
 • Både MAT-NAT, språkfagene på HF og SV er med på ideen. Språk og MAT-NAT har fagdag på samme dato (6. mars), mens SV har uken etter i år. Fra neste år er målet at alle har fagdag på samme dato for å gjøre det enda mer attraktivt for VGS å sende sine elever til UiB.
 • En felles fagdag ble valgt for å gjøre det enklere for de videregående skolene å melde seg på, slik at de får et bredt tilbud og ikke mister mer enn en undervisningsdag om de deltar
 • 6. mars ble valgt som dato fordi det er en undervisningsfri dag, siden det denne dagen arrangeres fagkritisk dag. Alle undervisningsrom på fakultetet er nå ledige, men det er viktig at studenten får de rommene de ønsker til sine arrangement for fagkritisk dag.
 • Et ønske fra deltagerne på møte var at vi i fremtiden også involverer rådgivere fra VGS på denne fagdagen og lager et opplegg for dem også. Dette forslaget ble godt mottatt og vil bli jobbet med frem mot en eventuell fagdag i 2015.

Arbeidsgruppen har satt noen rammer for fagdagen som alle institutter bør følge:

 • Fagdagen på Mat-Nat vil bestå av mange frittstående arrangement rundt om på instituttene.
 • For å få en god helhet deler vi dagen inn i to bolker 9.00-11.00 og 12.00-14.00. Det er opp til instituttene å velge om de vil ha arrangement i begge bolkene.
 • All informasjon om program og påmelding vil bli lagt på skolelab.no. Skolelaben organiserer påmeldingen og informasjonen ut til de videregående skolene.
 • Det vil bli en felles pause for alle deltagere mellom 11.00-12.00. Opplegget i denne pausen vil arbeidsgruppen (i Samarbeid med Infosenteret for realfagstudenter) stå for og det tidsrommet trenger ikke instituttene planlegge noe. Vi ønsker å tilby en lett matservering til elevene og engasjere flest studenter til å gå i dialog med potensielle studenter. Vi tenker at det både vil bli et arrangement i Realfagsbygget og på Marineholmen. Arbeidsgruppen tar kontakt med fagutvalg og studentorganisasjoner på fakultetet.
 • I pausen vil det bli en «miniutdanningsmesse» slik at de elevene som ønsker konkret informasjon om studietilbudet kan få det. Infosenteret tar ansvar for dette.
 • Påmeldingen til fagdagen vil åpne 3. februar for alle VGS. For at skolene skal få detaljert informasjon om programmet før påmelding åpner og slik at det kan legges ut på nett så må programmet være ferdig innen 27. januar. Da må det være avklart
 1. Et program på instituttets nettside
 2. Hvor mange studenter hvert institutt kan ta i mot (et maks antall)
 3. En kontaktperson på instituttet
 4. Direkte påmelding (første-mann- til-mølla) eller om instituttet skal godkjenne påmeldingen.
 5. Det må være avklart om målgruppen er 2 og 3 klasse eller bare 3 klasse på VGS, og om de eventuelt vil ha egne tilbud til elever som har spesielle fag.

I andre del av møtet ble det diskutert instituttene i mellom hvordan man kan lage et attraktivt program for elevene. Hvert institutt presenterte sine planer og ideer.

Kjemi – Har lang er erfaring med skolebesøk fra før. Pleier å legge opp foredrag mot videregående pensum og gi elevene mulighet til å gjøre lab øvelser med instrumenter de ikke har på skolen.På fagdagen ønsker kjemi å kjøre

 • Kjemi kjører samme opplegg før og etter lunsj.

Molekylærbiologisk – Har lang erfaring med skolebesøk på instituttet. MBI hadde allerede planlagt og annonsert en egen fagdag 13. mars for VGS før fagdagen for hele MAT-NAT ble avtalt. Deres fagdag er allerede fulltegnet og de vil i år ikke delta på den fellesfagdagen. MBI pleier vanligvis på sine fagdager å ha små populærvitenskapelige foredrag og la elevene besøke laboratoriene. Master og ph.d.-studenter prater om noe som er relevant for seg, men setter det i perspektiv.. Master og ph.d.-studenter prater om noe som er relevant for seg, men setter det i perspektiv. Elevene blir også plassert på stasjoner og rulleres mellom disse.

Fysikk og teknologi – Har tidligere arrangert «fysikkdagen» hvor mange elever samles i et stort auditorium og får foredrag. IFT kan ikke bruke lab under fagdagen, fordi det trolig ikke er ledig kapasitet. På fagdagen ønsker IFT å starte med å prate litt om fysikk og hva som skal til for å studere fysikkfag på universitetet. Deretter forteller master- og ph.d.-studenter bredt om sine fagfelt.

 • IFT kjører samme opplegg før og etter lunsj og de vil presentere smakebiter fra noen fagfelt, ikke alle.

Geovitenskap – Geovitenskap har i sin nåværende studentmasse en miks av folk med geofag fra VGS og folk uten geofag forkunnskaper. Det er noe de også forventer å finne blant de elevene som melder seg på fagdagen. Geovitenskap vurderer derfor å lage et opplegg for de med geofag og deretter et opplegg for de uten forkunnskaper

 • Geovitenskap har ikke helt avklart om de kjører samme opplegg eller vil ha ulike bolker før og etter lunsj. Det vil være klart til 27. januar.

Informatikk – Er i samme situasjon som geovitenskap med at bare et fåtall av VGS tilbyr IT på videregående. Hadde i utgangspunktet tenkt å ha to ulike bolker på fagdagen og tilby to kræsjkurs i programmering. Et for de som har vært borte i programmering før og et for de som ikke har erfaring. Det er også en mulighet for at de arrangerer et heldagsseminar som starter med en introduksjon om informatikk, deretter praktiske oppgaver og populærvitenskapelige foredrag.

 • Informatikk har ikke avklart om de kjører samme opplegg eller vil ha ulike bolker før og etter lunsj. Det vil være klart til 27. januar

Biologi – Hvordan de legger opp fagdagen avhenger av hvor mange forskergrupper som har lyst å være med opplegget. Planen er å la elevene gå fra stasjon til stasjon med hver sin studentguide. Da kan man vise frem bredden i biologien.

 • Biologi kjører samme opplegg før og etter lunsj

Geofysisk - Har ikke like stor romkapasitet som mange andre institutter. Men likte ideen om å ha ulike stasjoner. Tanken var å vise frem tårnet og de gamle instrumentene. I tillegg er tanken å vise frem noen gøye forsøk

 • Geofysisk kjører samme opplegg før og etter lunsj

Matematikk – Har ikke noen helt konkrete planer for selve dagen, men vil trolig følge i samme sporet som de andre instituttene ved å dele opp i stasjoner og la studenter (master og ph.d) presentere faget og hva de driver på med.

 • Matematisk kjører samme opplegg før og etter lunsj

Helt til slutt ble det avtalt at instituttene selv annonserer programmet på sine hjemmesider, men at det lages en mal for denne nettsiden slik at alle program ser like ut. Da vil vi fremstå som mer profesjonelle. Malen skal arbeidsgruppen sørge for blir laget i forkant av 27. januar.

Skrevet av sekretær i arbeidsgruppen Reier Møll Schoder


Oppsummering / Referat Fagdagen (06.03.2014)

En PDF versjon av referatet kan lastes ned her: http://math.uib.no/adm/Nyhetsbrev/lenker/Oppsummeringevalueringfagdag.pdf

Det ble innkalt til et evalueringsmøte for Fagdagen (avholdt 6. mars) mandag 10. mars kl. 14.15. Av ulike årsaker kunne ikke alle institutter stille, men de institutter som ikke møtte opp har sendt inn en evaluering i etterkant.

1. Hva ble gjort under fagdagen og hvordan fungerte det?

Fakultetet/studieadministrasjonen (Kristine Engan Skei)

Stod ansvarlig for felleslunsjen og for å skape en helhet rundt arrangementet. Veivisere med kart og røde ballonger var på plass utenfor og inne i byggene kl. 8 :30 og på nytt kl. 11:30. Det var særlig et behov for guider i inngangspartiet på RFB. Til neste år burde vi også tenke på å ha en eller annen form for garderobeløsning for de som kom på besøk. Dryppende våte lærere og elever etterspurte garderobe.

Lunsjen:

- som en ramme om arrangementet fungerte felleslunsjen veldig bra. Det kom anslagsvis 70-100 elever i løpet av den timen lunsjen varte, men vi hadde forventet 150-200. En ide til neste år er å legge timen med lunsj inn som slutten/starten på bolkene med faglig opplegg, slik at elever/lærere forstår at det er en del av opplegget.

- Fungerte ikke helt at våre studenter ble sittende med bordene, men fungerte bra når studentene beveget seg rundt og tok kontakt med elevene fra vgs.

- Skulle gjerne hatt kontakt med lærere under lunsjen. Til neste år må vi større grad også vise at de er velkomne.

- Studieadministrasjonen ved fakultetet tar gjerne ansvar for lunsjen igjen til neste år.


Matematisk institutt (Reier Schoder)

MI hadde bare opplegg før lunsj. Da deltes de påmeldte opp i fire grupper og rullertes mellom fire ulike stasjoner. Mer om opplegget kan finnes her http://www.uib.no/math/63046/vellykket-fagdag-ved-matematisk-institutt Det var i hovedsak masterstudenter og Ph.d.-studenter som stod for opplegget, i samarbeid med faste ansatte. Det at yngre studenter viser sin forskning til elevene var populært. Ble litt styr å flytte gruppene siden man holdt til i to ulike bygg, men tiden ble overholdt bra. MI fikk også skryt av lærere som var med om at opplegget var bra og på det nivået elevene var på.


Institutt for informatikk (Mari Garaas Løchen)

- Litt kluss i påmelding og oppmøte som kan ordnes til neste år, men ellers fungerte det bra. Opplegget var delt i flere deler. Det begynte med en kjapp introduksjon om studiemuligheter ved II, deretter viste to stipendiater hvordan man programmerte et lite spill på en pedagogisk måte. Det ble arrangert spillturnering i spillet i etterkant noe som var veldig populært. Oppsummering til slutt. Mer om opplegget her. http://www.uib.no/ii/63050/stor-entusiasme-blant-deltagerne-p%C3%A5-informatikk-fagdagen Vi merket at en god formidler er viktig og å ha med unge forskere er viktig. II gav litt enkel informasjon om studie og ansatte på en lapp. se vedlegg her: http://math.uib.no/adm/Nyhetsbrev/lenker/fagdaghandout.pdf Det var veldig smart og kanskje noe flere institutter kan kopiere neste år. I tillegg la instituttet ut lenke til spillet som ble programmert på sine hjemmesider, slik at elevene ble «lokket» tilbake for å besøke siden.

Institutt for fysikk og teknologi (Kjartan Olafsson)

Selve opplegget var ikke så avansert. De hadde reservert Auditorium A både før og etter lunsj hvor alle påmeldte møtte opp. Det ble mer et forelesningsformat, siden de var en stor gruppe med elever. Opplegget begynte med kort info om studiet på IFT. Deretter to smakebiter fra forskningen: En masterstudent fra medisinsk fysikk og en stipendiat i romfysikk presenterte sin forskning. Etter kl. 14 kunne de som ønsket bli tatt med på en omvisning i van de graaffen.

Institutt for biologi (Pia Ve Dahlen). Oppsummering på mail

Deltakerne ble tatt i mot av Anders og co (fagutvalgene og Pia) og ønsket velkommen, og deretter delt inn i tre grupper som hver fikk 30min pr post. Samme prosedyre etter lunsj. Alle gruppene hadde med seg to studentguider til å ta de med rundt, så de ikke skulle rote seg bort.

Før lunsj:

-EECRG viste frem pollen, moser og insekter/edderkopper på store kurssal B - Disseksjon av fisk i Store kurssal A

- Miljøtoksikologi viste frem fisk på HIB

Minus: Eneste minuset her var at en post var på HIB mens de andre var på BIO, noe som slukte litt transporttid mellom postene.

Etter lunsj:

- Marin biodiversitet hadde en "vise frem kule havdyr"-post på liten kurssal A og omvisning på Brattstrøm (båten)

- Botanikklab på store kurssal A

- Teoretisk økologi holdt foredrag i K1/K2

Det var litt kommunikasjonssvikt med marinbio som gjorde at ting ikke gikk knirkefritt på den ene posten etter lunsj. Bortsett fra det var postene fantastiske. De som var med har virkelig lagt inn et godt stykke arbeid, og det virket som om folk koste seg.

Institutt for geovitenskap (Kaia Nepstad). Oppsummering på mail

Fagdagen på GEO hadde i utgangspunktet et fast opplegg med en intro-forelesning og deretter besøk til tre "poster" som viser hva vi gjør på GEO. Det var imidlertid kun fire påmeldte, hvorav to dukket opp. I tillegg hang en tredje person seg på. Oppmøtet påvirket programmet både positivt og negativt. Positivt ved at elevene hadde bedre anledning til å stille spørsmål og få vite mer om det akkurat de var interessert i. Samtidig gjorde den lave oppslutningen til at deler av programmet ble kortet ned - blant annet ved at planlagte øvelser utgikk. Tiltaket generelt er positivt, men det må formidles klarere at programmet til GEO ikke KUN er rettet mot Geofag-elever og at GEO er ett av studieprogrammene hvor svært mange (realfag)elever ender opp.

Geofysisk institutt (Elin Sletbakk). Oppsummering på mail

GFI gjennomførte foredrag i auditoriet, ca. 1 time med ca. 30 elever. Her ble det gitt informasjon om instituttet og bachelorgraden, to stipendiater presenterte fra masteroppgavene sine med praktiske eksempler (Væsker som skiller seg og modellfly) og en stipendiat fra Nansensenteret fortalte om sin forskning. Det var positivt med mange konkrete eksempler og fokus på matematikk og fysikk i arbeidet.

Gruppen ble delt i to for demonstrasjoner. Roterende vanntank, pedagogisk demonstrasjon med gode forklaringer. Her trenges mer tid neste gang, passer med 45 min. i stedet for 30 min. Demonstrasjon av det meteorologiske fenomenet inversjon. Det ble for lite tørris og her det må GFI planlegge bedre for neste gang. Gruppe to fikk lage en sky i en flaske, et konkret forsøk som de også kunne gjennomføre selv. Kan være et bedre alternativ enn inversjon fordi det er enklere å gjennomføre.

Kjemisk Institutt (Inger Johanne Fjellanger). Oppsummering på mail

Kjemisk institutt hadde en to timers bolk med 6 foredrag alle på 15-20 minutter, de samme foredragene før og etter lunsj. Det gikk fint, men ser klart at 4 eller 5 foredrag hadde vært nok, og en pause på midten burde det vært.

2. Påmelding

Av alle deltagere på møtet var det å foretrekke at lærer meldte på sine egne elever, for å være sikker på at det blir en fagdag som kan knyttes til opplegget de har på vgs. Det var også enighet om at påmelding fungerte bra og at denne organiseringen er noe man bør ta med seg videre også til neste år.

I følge biologi gikk påmeldingen veldig bra. Eneste var litt kluss med en kar som ikke klarte å avmelde gruppa si før kvelden i forveien, noe som igjen førte til omrokkeringer i grupper og igjen kaos rett etter "hei og velkommen"-biten, men det er ikke så mye å gjøre med. Til neste år kan det kanskje legges inn et automatisk svar om at de kan stille seg på venteliste ved å sende en mail til den som er ansvarlig for dagen, så kan vi unngå det som skjedde i år.

Geovitenskap hadde mindre påmeldte enn de andre instituttene og ønsker muligheten for at elever kan melde seg på enkeltvis, siden de ikke tok i mot egne klasser med lærer som følge.

GFI hadde to store grupper påmeldt av læreren. De har ikke noen formening om det heller bør være elevstyrt, men det fungerte fint for dem slik det var nå. En elev forvillet seg inn til dem og husket ikke hvor han skulle vært da han kom litt senere enn gruppen sin. Det viser hvor viktig det er at læreren informerer elevene om hvor de skal være og at de følger med og tar ansvar.

3. Evaluering

Av deltagerne på møtet ble det enighet at den beste måten å få evaluering fra deltagerne var å be om en generell tilbakemelding. Det gjør det oftere lettere å få svar. Både lærer og elev bør gi tilbakemelding, vil være smart om lærer lodder stemningen hos de elevene som deltok før han/hun gir oss tilbakemelding. Tanken er å sende ut en mail til de lærerne som deltok med sine klasse og spør dem om å svare på noen spørsmål om fagdagen, både hva de synes var bra og hva som kan bli bedre. Til neste år bør vi kanskje tenke på å lage en evalueringsapp, som ligner på den som er laget i semesterstart (REALINFO), som elevene kan laste ned og dermed evaluere fagdagen når den skjer?

I tillegg til det overnevnte vil gjerne geovitenskap spørre lærere/skolene om et par ting.

- a. Ble det klart formidlet til skolene at GEO sitt opplegg er rettet mot studenter uten forkunnskaper i geofag?

- b. Hva ønsker elevene å lære om når de besøker GEO?

GFI ønsker tilbakemelding på om forhåndsinformasjonen er god nok og om fordelingen mellom foredrag og forsøk/demoer var bra.

På bakgrunn av de noe lave elevtallene som var påmeldt sendte Kjemisk Institutt spørsmål til tre av deres "faste" lærerene. Tilbakemeldingene var at de hadde dårlig tid med avgangselevene (som var vår målgruppe) og det var også noe problematisk å gjøre endringer i timeplanen. Ellers mente lærerene at det var et godt tilbud med godt program. Spørsmål til lærerene kan eventuelt være (sånn ca)

- Om det hadde vært enighet blant alle lærere/ledelsen på skolen om å ta turen til UiB denne dagen, ville dere da ha prioritert en slik fagdag eller er det viktigere med kontinuitet i undervisningen for å komme gjennom pensum for avgangselevene?

- Er det bedre med fagdag for 2.klasse elever fremfor 3. klasse elever?

4. Neste år?

Av deltagerne på møtet var det bred enighet om at fagdagen bør bli en årlig hendelse og alle vi veldig gjerne arrangere den igjen. Det viktigste er å få satt en dato for neste års fagdag så tidlig som mulig (dato bør fastsettes før 1. juni i år). Dette for at skolene og lærerne kan legge fagdagen inn i sine langtidsplaner og kan planlegge å sende elevene sine til UiB. Det blir rekrutteringsgruppen sitt ansvar å jobbe for å avklare datoen. Dagen må arrangeres på en undervisningsfri dag for å være sikker på at vi har de undervisningsrommene som vi trenger.

Biologi har også sagt at de ønsker å videreføre fagdagen til neste år og ønsker at det skal bli en fakultetshendelse slik som i år.

GEO ønsker å delta på Fagdagen også i fremtiden. Som nevnt over forutsetter dette imidlertid et bedre oppmøte. Dette er først og fremst knyttet til at de ikke kan lage et opplegg for kun et par elever. Samtidig får de til stadighet henvendelser fra vgs som ønsker å komme for et faglig opplegg - interessen er altså til stede, selv om dette ikke ble reflektert i deltakertallene for årets fagdag. Heretter vil de ikke arrangere individuelle opplegg for disse klassene, men derimot henvise til Fagdagen. De er også positive til at fagdagen arrangeres på en fast dag - det er lettere for skolene å planlegge inn, i tillegg til at det er lettere å lage et godt program og mobilisere de vitenskapelige.

GFI vil gjerne være med neste år. De mener selv de kan forbedre opplegget lokalt og forhåpentligvis nå ut til flere skoler og elever.

Kjemisk er sikkert med til neste år også, i hvilken form er ikke godt å si. Denne perioden er den mest hektiske for Kjemisk. Alle lab.kurs er godt i gang og mange ansatte er bundet opp med lab.kurs og obligatorisk undervisning osv. og det er dermed lite tid til å påta seg ekstra oppgaver. Dette gjelder vel for de fleste institutter. Det er gunstig med en fast dag/uke da blir det mer forutsigbarhet for alle parter, men det trenger ikke være akkurat en dato. Grunnen til at 6.mars ble valgt var vel at det var undervisningsfritt den dagen som var gunstig. Om det ikke var et problem å arrangere fagkritisk dag på samme dag som fagdagen så kan vel det bli et godt vekselbruk. En god andel av de påmeldte skolene ligger utenfor Bergens kommunegrense. Fra bergensområdet var det mange private skoler som var påmeldt. Skal en gjenta dagen må dette komme inn i planlegging enten på den enkelte skolen eller via fylkeskommunen på et plan over det at hver lærer på hver fylkeskommunale skole må kjempe for å få timeplanen til å gå opp.

5. Eventuelt

En merknad fra geovitenskap på eventuelt:

Markedsføringen av fagdagen på GEO sannsynligvis har vært for dårlig. Realiteten er at svært mange elever søker seg til bachelorprogrammet i geovitenskap. Det er da rart at fagdagen ikke hadde større oppmøte. Sist spør vi om det er slik at faglærere i realfag først og fremst promoterer oppleggene innenfor "sine" fag. I så fall vil dette medføre lav promotering av GEO sitt opplegg for alle vgs uten Geofag.

En merknad fra GFI på eventuelt:

Vi er fornøyde med gjennomføringen av fagdagen og håper vi skal få flere grupper over på denne dagen som ellers tar kontakt og kommer hver for seg. Det virker som om vårsemesteret for 3. klasse Geofag inneholder værvarsling og vi må se på hvordan vi i samarbeid med Værvarslinga på Vestlandet kan fordele belastningen med disse skolebesøkene og i hvor stor grad vi skal prøve å samordne dette.

Oppsummering / Referat Molekylærbiologisk dag 14 mars

Trykk her for å laste ned program, quiz og annen informasjon om Molekylærbiologisk dag: http://math.uib.no/adm/Nyhetsbrev/lenker/MBI.pdf

1. På Molekylærbiologisk dag hadde vi 6 foredrag og 6 laboratoriedemonstrasjoner. Hver elev fikk med seg 2 foredrag og 4 demonstrasjoner. Vi delte elevene inn i grupper på forhånd, og de fikk ikke velge hvilke foredrag og demonstrasjoner de fikk være med på. Dette fordi det går maks 10 elever på hver demonstrasjon. Vi åpnet dagen i foajeen på Høyteknologisenteret klokken halv ti, og dagen var ferdig ca. halv tre. Se vedlegg for mer informasjon. I tillegg fikk alle elever utdelt sin gruppes individuelle program. Se vedlegg.

2. Påmeldingen gikk ganske fint. Tidligere år har lærere søkt om plass på Molekylærbiologisk dag, men i år fikk de tildelt plass med én gang de meldt seg på. Plutselig var 100 elever påmeldt, og vi hadde egentlig bare tenkt til å ha om lag 70 gjester. Vi går for søknadsløsningen neste år.

3. Vi ønsker å ha vår egen evaluering via epost til lærerne. Elevene fikk også mulighet til å gi tilbakemelding på dagen. Vi hadde en quiz (se vedlegg) hvor siste spørsmål var ris og ros til arrangørene. Tilbakemeldingene var svært gode.

4. Vi vet ikke helt hva vi vil neste år. Vi ser fordelene av å ha felles fagdag med andre institutter, og sannsynligvis går vi for å ha det samme dag som andre. Men vi er ikke sikre på om vi skal ha samme heldagsopplegg (som vi har perfeksjonert og som fungerer temmelig knirkefritt), eller om vi skal nedskalere til et enklere opplegg og ikke servere lunsj til gjestene.

5. Takket være tilskudd fra fakultetet kunne vi i år ansette masterstudenter som verter. Det var veldig kjekt!


Oppsummering/Referat møte 25.03.2014

Tilstede: Eli Neshavn Høie (MNFA) Olaug Vetti Kvam (Skolelab’en) Harald Walderhaug (GEOV) Reier Møll Shoder (MI) Lars Henrik Smedsrud (GFI) Kari E Fladmark (MBI) Kristine Engan-Skei (Infosenteret MNFA) Beate Ulrikke Rensvik (BIO)

Reier hadde sitt siste møte som sekretær for gruppen, Beate tar over dette vervet.

Harald Walderhaug gikk først i gjennom mandatet (https://wiki.uib.no/rekrutt/img_auth.php/d/d7/Handlingsplan_for_%C3%B8kt_rekruttering.pdf) for gruppen som en oppsummering. Tiltaksplanen er sendt ut til Instituttene og tilbakemeldingene er at det skal i første omgang satses på tiltak 1-3 (Samordning og erfaringsutveksling, Internett og Samarbeid med vgs).


Gruppen ser to hovedutfordringer; 1) Det er ujevn rekruttering på forskjellige program 2) Å få rekruttert de «rette studentene»

Rekrutteringsarbeidet kan få økt synlighet gjennom Forskningsdagene, en felles fagdag og Alumner.

Vi må få synliggjort hva som faktisk kreves fra vgs for å kunne komme inn på programmene vi tilbyr og jobbe offensivt mot rådgivere i vgs.