Nasjonal arbeidsgruppe for FS

Nasjonal arbeidsgruppe for FS består av én representant fra hver av institusjonene som benytter FS.

Arbeidsgruppens mandat

(Vedtatt på møte i FS-styret 13. mars 2002)

Samarbeidstiltaket FS-Drift skal ha en arbeidsgruppe som 
består av en representant for hver institusjon som deltar 
i FS-Drift. Den enkelte institusjon oppnevner sin 
representant til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ledes av 
daglig leder for FS.

Arbeidsgruppen skal være et forum for diskusjoner og 
utveksling av erfaring innen studieadministrasjon, spesielt 
de sider som angår det studieadministrative systemet FS. 
Arbeidsgruppen skal vurdere og ta avgjørelser i saker som 
gjelder endring/videreutvikling av FS innen de rammer som 
er trukket i arbeidsplanen for FS eller på annen måte gitt 
av styret.

Arbeidsgruppen skal jobbe seg fram til felles løsninger på 
problemstillinger slik at grunntanken i FS om mer enhetlig 
studieadministrativ virkelighet videreføres. Gruppen skal 
arbeide for et mest mulig effektivt og funksjonelt system 
basert på kost/nytte-vurdering. 

Arbeidsgruppen skal være et bindeledd mellom systemeier og 
FS-Drift. Representanten vil være den person som FS-Drift ved 
daglig leder forholder seg til i løpende saker. 

Den enkelte representant skal bringe inn synspunkter fra sin 
institusjon til gruppen på de saker som kommer opp til 
behandling. Når en institusjon fremmer en sak, skal denne 
saksforberedes fra institusjonen, og representanten legger 
fram forslaget. 

Den enkelte representant i arbeidsgruppen har også som oppgave 
å formidle informasjon og kunnskaper fra arbeidsgruppen tilbake 
til institusjonen. 

Spesialiserte undergrupper som eventuelt opprettes, skal 
rapportere til arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen rapporterer til styret for FS.

UiBs representant i Nasjonal Arbeidsgruppe for FS er Elisabet Veland, Seksjonsleder, Seksjon for Fellestjenester, Utdanningavsdelingen.