Ny versjon av Ephorus torsdag 5. august 2010 / New version of Ephorus Thursday August 5 2010

(Information in English follows below.)


Ny versjon av Ephorus torsdag 5. august 2010

Ephorus lanserer en ny versjon av systemet torsdag 5.august 2010. I forbindelse med lanseringen av den nye versjonen vil Ephorus bli utilgjengelig i ca 15 minutter om morgenen 5.august.

Dette er nytt:

 • Nytt design.
 • Bedre resultater: Ephorus vil bruke flere kilder i rapporten. Flere oppdateringer i systemet bidrar til å gjøre kontrollprosessen mer effektiv.
 • Hjelp: Alle manualene, brukerveiledningene og ofte stilte spørsmål blir oppdatert i systemet i august.
 • Administrasjon av dokumenter: Brukere kan endre navn og flytte på dokumenter. Det blir også mulig å utføre handlinger på flere dokumenter samtidig, som f.eks. å arkivere en hel mappe.
 • Administrasjon av mapper: Det blir mulig å legge til og administrere mapper samt å lenke en innleveringskode til en mappe. På denne måten kan brukerne selv velge hvilken mappe innleverte dokumenter skal lagres i. Innleveringskoder kan lenkes til flere mapper.
 • Flere dokumenter per side: Man kan velge å vise 25, 50 eller 100 dokumenter per side.
 • Nye dokumenter er markert som "ulest": Brukere kan markere dokumenter som "lest" eller "ulest".
 • Last ned dokumenter og/eller rapporter: Dokumenter og rapporter kan lastes ned som en ZIP fil.
 • Last opp flere dokumenter samtidig: Brukere kan laste opp et ubegrenset antall dokumenter og ZIP filer.
 • Tittel er ikke lenger obligatorisk: Dersom det ikke oppgis en tittel så benyttes dokumentnavnet som tittel. Det vil fremdeles være mulig å registrere en tittel.
 • Utelat sitater: Mulige sitater markeres i rapporten. Brukere kan "akseptere" sitatene for å ekskludere de fra rapporten og resultatene.
 • Bedre visning av likheter: Bruken av nye farger gjør rapportene lettere å lese når man printer de i sort / hvitt og enklere å lese for personer som er fargeblinde.
 • Overlappende kilder grupperes: Kilder som rapporterer de samme delene av en tekst vil bli gruppert.


Eventuelle kommentarer til den nye versjonen av Ephorus (forslag til forbedringer, rapportering av eventuelle feil eller lignende) kan sendes per e-post til Kathrine Slettevold


New version of Ephorus Thursday August 5 2010

Ephorus will release a new version of the system on August 5. Ephorus will be unavailable for a short period of time in the morning during the installation of the new version. The expected downtime will be around 15 minutes.

This is new:

 • New design.
 • Better results: Ephorus will use more sources in the report. Furthermore, a number of updates in the backend of the application will make the plagiarism scan more effective.
 • Online help: All manuals, tutorials and FAQs will be available in the webapplication (from August).
 • Document management: Users can rename and move documents. It will also be possible to perform actions on multiple document, for example archiving an entire folder.
 • Folder management: It will be possible to add and manage folders, and to link a hand-in code to a folder. This way, the user can select in which folder submitted documents are stored. A hand-in code can be linked to several folders.
 • More documents per page: 25, 50 or 100 documents can be shown per page.
 • New documents are marked as “unread”: Users can mark documents as “read” or “unread”.
 • Download documents and/or reports: Documents and reports can be downloaded easily as a ZIP file.
 • Multiple document upload: Users can select as many documents and ZIPfiles to upload as they want.
 • Entering title no longer required: If no title is entered, the document’s filename will be used as title. It will still be possible to enter another title for the document.
 • Exclude quotes: Possible quotes are marked in the report. Users can “accept” quotes to exclude them from the report and the scores.
 • Better display of similarities: The use of a new colour scheme makes the report easier to read when printed in black and white, and easier to read for people with colour blindness.
 • Overlapping sources are grouped: Sources reporting the same section of text will be grouped.


If you have any comments about the new version of Ephorus (suggestions of improvements, reporting of errors/bugs etc) send an e-mail to Kathrine Slettevold