Sensurering

Denne siden er utdatert

For informasjon om sensurering, se kursmateriell for vurderingsmodulen

Registrering av sensur på emner er beskrevet under. Det er verdt å merke seg at det er ulike måter å registrere sensur for emner med enkle eksamener kontra de emnene som har flere eksamensdeler. Fremgangsmåten for sensurregistrering er på mange måter lik i begge tilfeller, men for emner med flere eksamensdeler må det registreres sensur for hver enkelt eksamensdel, samt at disse eksamensdelresultatene må både protokollføres, så vel som å danne basis for beregning av en samlet karakter (som også må protokollføres).

Registrere sensur

Sensur for eksamen eller eksamensdeler registreres henholdsvis i bildene Sensurregistrering og Sensurregistrering for eksamensdel (begge i modulen Eksamen, under Bilder). Hvilket av bildene en skal bruke avhenger i utgangspunktet av hvorvidt emnet en skal registrere sensur på har flere eksamensdeler eller ikke. I tilfeller hvor det bare er en eksamen på et emne kan sensur registreres i bildet Sensurregistrering.


Sensur1.jpg


I dette bilder får man opp en liste over alle eksamenskandidatene, og det er mulig å registrere karakteren de har fått, slik bildet over indikerer. Merk at det bare er resultatet en kan registrere, Behandlingsstatus (til høyre for resultatet) er noe som blir registrert automatisk etter en har lagt inn karakter på en gitt student.

Det er også verdt å merke seg at det finnes et "kontrollmodus" som gjør det mulig å legge inn karakterer på nytt for hver student. Dersom dette blir brukt vil en få en feilmelding dersom en registrerer ulik karakter enn det som ble lagt inn opprinnelig, slik bildet under indikerer:


Sensur2.jpg


I slike tilfeller kan en enten gjøre endringer på den første registreringen som er blitt gjort, eller på den som gjøres i forbindelse med kontrollmodus. Dette vil selvsagt avhenge av om feilregistreringen ble gjort ved første eller andre gangs registrering. Å bruke denne funksjonaliteten er altså ment å sikre at feilregistrering av sensur ikke forekommer. Merk at de studentene som har blitt kontrollert, og fått korrekte resultater ved begge registreringer, automatisk får oppdatert sin behandlingsstatus til "KO" (for Kontrollert).

I tilfeller hvor det er flere eksamensdeler på et emne, slik som hjemmeeksamen og skoleeksamen, kan en registrere resultater for de ulike delene i bildet Sensurregistrering for eksamensdeler (Eksamensmodulen, under Bilder). Registreringen gjøres her på samme vis som i bildet Sensurregistrering, men det er verdt å merke seg at det må registreres like mange karakterer som det er eksamensdeler på emnet per student. Hvis det er to eksamensdeler (hjemmeeksamen og skoleeksamen) må en altså registrere to resultater per student.


Sensur3.jpg


På tilsvarende vis som i bildet Sensurregistrering kan en her også bruke kontrollmodus for å sikre at studentene får rett karakter.

I dette bildet er det også mulig å få frem en rutine som beregner og viser den samlede karakteren for enhver student som har tatt eksamen i emnet. Dette gjøres ved å trykke på knappen "ber. Samlet resultat". Dette fører til en rutine (FS571.001 Beregning av samlet karakter for eksamen - Eksamensmodulen, under rutiner) hvor en kan legge inn informasjon om emnekode, semester og lignende, og få ut en oversikt som viser det samlede resultatet per student.


Sensur4.jpg


Det er verd å merke seg at registrering av sensur på eksamensdeler ikke vil medføre at den endelige samlede karakteren blir beregnet automatisk. Dette kan ovennevnte rutine brukes til. Ved å velge oppdatere database, vil resultatene som er beregnet bli lagt inn i FS, og dette vil vises i bildet Sensurregistrering.


Sensur5.jpg


Beregning av samlet karakter

Se punktet "Registrere sensur"

Overføring til protokoll

Overføring av eksamenskarakterer til protokollen kan gjøres ved hjelp av ulike rutiner, avhengig av om emnet har en eller flere eksamensdeler. Overføring til protokollen er selvsagt noe som ikke må gjøres før all sensurregistrering på et emne er både gjort og kontrollert.

EMNER MED EN EKSAMENSDEL

I tilfeller hvor det kun er en eksamensdel på et emne er det en rutine kalt FS573.001 Overføring fra eksamenskandidat til eksamensprotokoll (Eksamensmodulen, under Rutiner). denne rutinen er det også en "hurtiglenke" til i bildet Sensurregistrering i eksamensmodulen.


Sensur6.jpg


Overføring gjøres ved at en legger inn hvilket emne, versjonskode. eksamensår og - måned samt eksamenstype (ORD, KONT etc) og kjører rutinen. Merk at det er mulig å sette rutinen til å overføre puljevis til protokollen (her kan en selv velge ønsket antall per pulje), såvel som publiseringsdato for eksamensresultatene og hvorvidt en ønsker å overføre statistikkinformasjon om emnets eksamensresultater til Studentweb.

EMNER MED FLERE EKSAMENSDELER I tilfeller med emner med flere eksamensdeler må hver enkelt eksamensdelsresultat protokollføres. Dette skyldes blant annet slike forhold som at en semesteroppgave skal ha gyldighet i påfølgende semester, slik at studenter som tar opp igjen eksamen kun må ta opp igjen for eksempel skoleeksamen.

Overføring av eksamensdelresultater kan gjøres ved hjelp av rutinen FS573.002 Overføring fra students eksamensdel til eksamensdelprotokoll (Eksamensmodulen, under Rutiner). Det finnes også en "hurtiglenke" til denne rutinen i bildet Sensrurregistrering for eksamensdel (Eksamensmodulen, under Bilder)


Sensur7.jpg


Når dette er gjort må man også beregne samlet resultat for den enkelte student dersom dette ikke allerede er gjort. Dette gjøres ved hjelp av rutinen FS571.001 Beregning av samlet karakter for eksamen (Eksamensmodulen, under rutiner). Når det samlede resultatet er beregnet må (og dette er kontrollert) må man i neste omgang overføre dette resultatet til protokollen. Dette gjøres ved hjelp av rutinen FS573.001 Overføring av eksamenskandidat til eksamensprotokoll som er beskrevet over.

Når dette er gjort vil studenten få protokollført sitt eksamensresultat.

Overføring til protokoll gjøres av Seksjon for Student- og fakultetstjenester ved Utdanningsavdelingen