Superbrukere i Issutracker for studentbrukerstøtte i Mi side

Superbrukere i Issue-tracker for studentbrukerstøtte i Mi side

Studieadministrativ avdeling (SA) gjennomførte høsten 2006, sammen med IT-avd, en pilot i 2.linjestøtte ved SV-fakultetet. I piloten benyttet man et elektronisk system, Issue-tracker, til å håndtere andrelinje brukerstøtte for studentene. Erfaringene fra pilotprosjektet har vært gode. Andrelinjetjeneste brukerstøtte til studentene gitt gjennom systemet Issue-tracker oppleves som en rasjonalisering og effektivisering av måten å drive brukerstøtte på. Systemet gir en standardisert måte å håndtere henvendelser på, samt statistikk- og dermed bedre kontroll over ressursbruken på brukerstøtten ved UiB og fakultetene. Systemet gjør det også lettere for den enkelte saksbehandler å se hva som er gjort i tidligere saker.

Kontaktpersonene til fakultetene er et knutepunkt mellom SA og fakultetet i saker som gjelder studenthenvendelser fra Mi side. Oppgavene til kontaktpersonene vil være både å gi brukerstøtte til studentene og å tildele sakene til rette vedkommende på fakultetet eller institutt. Kontaktpersonene har god oversikt over kompetansen ved fakultetet og tilhørende institutt.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ave Sazko Tlf 55 58 90 10

Det humanistiske fakultet

Anne-Lise Nordgulen Tlf 55 58 98 67

Det psykologiske fakultet

Ida Lundberg Samuelsen Tlf. 55 58 27 06

Det juridiske fakultet

Nina Østensen Tlf 55 58 97 56

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Stine Beate Balevik Tlf 55 58 30 31

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Marit Bergheim Tlf 55 58 65 70