Skilnad mellom versjonar av «Mal - emneevaluering»

 
(20 mellomliggjande versjonar av 3 brukarar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
 
<div style="width:700px">
 
<div style="width:700px">
Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshandboka”).
 
  
Kvalitetshandboka sitt kapittel 9 definerer malen for emneevaluering:
+
Emneevalueringer er omtalt i  [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uibs_kvalitetssystem-_systembeskrivelse.pdf UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse, kapittel 4.1], 3-årig syklus - emneevaluering for nærmere beskrivelse.  
<div style="padding:10px">
 
“Evalueringane av emne og program skal dokumenterast gjennom skriftlege rapportar. Rapportane skal handsamast av næraste overordna, og skal vere tilgjengelege for studentane, UiB-tilsette og andre interesserte. Rapportar om emne som inngår i tverrfakultære studieprogram, skal handsamast av vedkomande programstyre.
 
  
“Minst 1/3 av dei emna som det til ei kvar tid vert undervist i, skal evaluerast. Det einskilde fakultet avgjer kva for emne som skal evaluerast for eitt studieår  om gongen, mens emneansvarleg, i samarbeid med studieadministrasjonen,  står for planlegging og gjennomføring av evalueringa. Emneevalueringar skal minst omfatte:
+
Emneevaluering skal minst omfatte:
 +
* beskrive og begrunne pedagogiske valg, og reflektere over studentens læring som følge av disse valgene.
 +
* oppfølging av tidligere evalueringer
 +
* studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for emnet
 +
* erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både studenter og ansatte
 +
* strykprosenten på emnet
 +
* eventuell fagfellevurdering
 +
* vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
 +
* en vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med de fastsatte målene for emne og program
 +
* i tilfeller der det er tilknyttet praksis eller arbeidsrelevans i emnet, skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende
  
<ul>
+
Emneevalueringene skal registreres i [http://kvalitetsbasen.uib.no UiBs studiekvalitetsbase].
    <li>Studentevaluering av emnet, gjerne som undervegsevaluering. Hovudresultata frå studentevalueringa og eventuelle konsekvensar av desse skal gjerast kjende for studentane så snart resultata ligg føre.</li>
 
    <li>Ei vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med dei fastsette måla, kommentarar til studentevalueringa og eventuelle andre former for evaluering, og forslag til tiltak.</li>
 
    <li>Omtale av arbeidet med oppfølging av tidlegare evalueringar.</li>
 
</ul>
 
Fakulteta kan fastsetje at andre forhold og spørsmål også vert vurderte under emneevalueringa, til dømes korleis emnet fungerer i ulike studieprogram. Større endringar i studieplanen for eit emne bør følgjast opp med ei evaluering ved første høve. Så langt det er praktisk gjennomførleg, skal alle emne evaluerast minst ein gong kvart 3. år.
 
 
 
Den emneansvarlege skal sørgje for at det vert utarbeidd ein rapport etter at eit emne er evaluert. Instituttet, faggruppa og/eller fakultetet utarbeider ein samla rapport om alle evaluerte emne, normalt etter kvart semester. Rapportane skal fokusere på tiltak og handlingar som kan føre til forbetring og vidareutvikling av studiekvaliteten og syne kva konsekvensar arbeidet med utdanningskvalitet har for prioriteringar og ressursstyring. Fakultetet fastset sjølv nærmare fristar for rapporteringane”
 
</div>
 
Studentevalueringar kan være spørjeundersøkingar distribuert elektronisk per epost eller mi side, eller utlevert på førelesning. Alternativt kan studentevalueringa vere samtalar med heile eller utval av studentgruppa, eller andre former for strukturert kommunikasjon. Ulike strategiar er skildra på UiBs nettsider, http://studiekvalitet.uib.no. Studentevalueringane bør innehalde spørsmål om kvalitet på pensum og undervisning, krav til innsats i studia og den enkeltes faglege utbytte. Til spørjeundersøkingar per epost kan verktøyet surveyexact nyttast.
 
 
 
Kvar emnerapport skal registrerast i UiBs kvalitetsbase, http://kvalitetsbasen.app.uib.no, i PDF-format. Det leverte dokumentet skal i tillegg til evalueringa innehalde informasjon om kva styringsorgan som har handsama evalueringa, når, og eventuelle saksførelegg og saksprotokollar.
 
 
 
 
 
==Døme på oppsett av emneevaluering==
 
 
 
 
 
Emne001 - emnerapport 2010 vår
 
 
 
''Framside:''
 
 
 
- Emnekode og namn
 
- Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når
 
- Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar
 
<ul>
 
    <li>Innleiing
 
    <li>Oppsummerande statistikk – vurderings- og undervisningsmeldte, karakterfordeling, strykprosent (statistikk som inngår i rapporten bør vurderast i forhold til blant anna tal på studentar på emnet)
 
    <li>Oppfølging av tidlegare evalueringar
 
    <li>Faglærers vurdering av gjennomføring</li>
 
<ul>
 
          <li>Praktisk gjennomføring</li>
 
          <li>Strykprosent og fråfall</li>
 
          <li>Karakterfordeling</li>
 
          <li>Studieinformasjon og dokumentasjon</li>
 
          <li>Tilgang til relevant litteratur</li>
 
          <li>Faglærar si vurdering av rammevilkåra</li><ul>
 
                <li>Lokale og undervisningsutstyr</li>
 
                <li>Andre forhold</li></ul<
 
          <li>Faglærar si kommentar til studentevalueringane</li>
 
          <li>Metode - gjennomføring</li>
 
          <li>Oppsummering av innspel</li>
 
          <li>Ev. undervegstiltak</li>
 
          <li>Faglærar si samla vurdering, inkl. forslag til forbetringstiltak</li>
 
</ul>
 
</ul>
 
<div>
 

Siste versjonen frå 11. mai 2020 kl. 11:23

Emneevalueringer er omtalt i UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse, kapittel 4.1, 3-årig syklus - emneevaluering for nærmere beskrivelse.

Emneevaluering skal minst omfatte:

  • beskrive og begrunne pedagogiske valg, og reflektere over studentens læring som følge av disse valgene.
  • oppfølging av tidligere evalueringer
  • studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for emnet
  • erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både studenter og ansatte
  • strykprosenten på emnet
  • eventuell fagfellevurdering
  • vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
  • en vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med de fastsatte målene for emne og program
  • i tilfeller der det er tilknyttet praksis eller arbeidsrelevans i emnet, skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende

Emneevalueringene skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase.