Skilnad mellom versjonar av «Mal - emneevaluering»

 
(15 mellomliggjande versjonar av 3 brukarar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
 
<div style="width:700px">
 
<div style="width:700px">
Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshandboka”). 
 
  
Kvar emnerapport skal registrerast i UiBs kvalitetsbase, http://kvalitetsbasen.app.uib.no, i PDF-format. Det leverte dokumentet skal i tillegg til evalueringa innehalde informasjon om kva styringsorgan som har handsama evalueringa, når, og eventuelle saksførelegg og saksprotokollar.
+
Emneevalueringer er omtalt i [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uibs_kvalitetssystem-_systembeskrivelse.pdf UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse, kapittel 4.1], 3-årig syklus - emneevaluering for nærmere beskrivelse.  
  
 +
Emneevaluering skal minst omfatte:
 +
* beskrive og begrunne pedagogiske valg, og reflektere over studentens læring som følge av disse valgene.
 +
* oppfølging av tidligere evalueringer
 +
* studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for emnet
 +
* erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både studenter og ansatte
 +
* strykprosenten på emnet
 +
* eventuell fagfellevurdering
 +
* vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
 +
* en vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med de fastsatte målene for emne og program
 +
* i tilfeller der det er tilknyttet praksis eller arbeidsrelevans i emnet, skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende
  
==Døme på oppsett av emneevaluering==
+
Emneevalueringene skal registreres i [http://kvalitetsbasen.uib.no UiBs studiekvalitetsbase].
 
 
 
 
===Emne001 - emnerapport 2010 vår===
 
 
 
====Framside:====
 
<ul>
 
<li>Emnekode og namn</li>
 
<li>Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når</li>
 
<li>Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar</li>
 
</ul>
 
====Innhold====
 
<ul>
 
    <li>Innleiing
 
    <li>Oppsummerande statistikk – vurderings- og undervisningsmeldte, karakterfordeling, strykprosent (statistikk som inngår i rapporten bør vurderast i forhold til blant anna tal på studentar på emnet)
 
    <li>Oppfølging av tidlegare evalueringar
 
    <li>Faglærers vurdering av gjennomføring</li>
 
<ul>
 
          <li>Praktisk gjennomføring</li>
 
          <li>Strykprosent og fråfall</li>
 
          <li>Karakterfordeling</li>
 
          <li>Studieinformasjon og dokumentasjon</li>
 
          <li>Tilgang til relevant litteratur</li>
 
          <li>Faglærar si vurdering av rammevilkåra</li>
 
<ul>
 
                <li>Lokale og undervisningsutstyr</li>
 
                <li>Andre forhold</li>
 
</ul>
 
          <li>Faglærar si kommentar til studentevalueringane</li>
 
          <li>Metode - gjennomføring</li>
 
          <li>Oppsummering av innspel</li>
 
          <li>Ev. undervegstiltak</li>
 
          <li>Faglærar si samla vurdering, inkl. forslag til forbetringstiltak</li>
 
</ul>
 
</ul>
 
<div>
 

Siste versjonen frå 11. mai 2020 kl. 11:23

Emneevalueringer er omtalt i UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse, kapittel 4.1, 3-årig syklus - emneevaluering for nærmere beskrivelse.

Emneevaluering skal minst omfatte:

  • beskrive og begrunne pedagogiske valg, og reflektere over studentens læring som følge av disse valgene.
  • oppfølging av tidligere evalueringer
  • studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for emnet
  • erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både studenter og ansatte
  • strykprosenten på emnet
  • eventuell fagfellevurdering
  • vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
  • en vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med de fastsatte målene for emne og program
  • i tilfeller der det er tilknyttet praksis eller arbeidsrelevans i emnet, skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende

Emneevalueringene skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase.