Skilnad mellom versjonar av «Mal - emneevaluering»

 
(12 mellomliggjande versjonar av 3 brukarar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
 
 
<div style="width:700px">
 
<div style="width:700px">
Denne teksten er tilgjengelig som et nedlastbart word-dokument.
 
 
Rutiner for evaluering av studietilbudet er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshåndboka”).
 
 
Retningslinjer for emneevalueringer er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i UiBs kvalitetshåndbok, og er tilgjengelig på UiBs nettsider for studiekvalitet:
 
 
[http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetssystemet/evaluering/emneevaluering http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetssystemet/evaluering/emneevaluering]
 
 
Emneevalueringer skal i følge UiBs kvalitetshåndbok minst omfatte studentevaluering(er) av emnet, faglærers vurderinger av emnet i forhold til målsetninger, og omtale av arbeid med oppfølging av tidligere evalueringer. Fakultetene står fritt i å utforme egne opplegg for evalueringer. Metoder og format på studentevalueringer kan variere, og er bl.a. avhengig av størrelsen på emnene. Resultat av evalueringen skal oppsummeres i en emnerapport, som skal legges fram for overordnet ledelse/styringsorgan. Emnerapportene skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase:
 
[http://kvalitetsbasen.uib.no http://kvalitetsbasen.uib.no]
 
 
 
==Døme på oppsett av emneevaluering==
 
  
 +
Emneevalueringer er omtalt i  [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uibs_kvalitetssystem-_systembeskrivelse.pdf UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse,  kapittel 4.1], 3-årig syklus - emneevaluering for nærmere beskrivelse.
  
===Emne001 - emnerapport 2010 vår===
+
Emneevaluering skal minst omfatte:
 +
* beskrive og begrunne pedagogiske valg, og reflektere over studentens læring som følge av disse valgene.
 +
* oppfølging av tidligere evalueringer
 +
* studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for emnet
 +
* erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både studenter og ansatte
 +
* strykprosenten på emnet
 +
* eventuell fagfellevurdering
 +
* vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
 +
* en vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med de fastsatte målene for emne og program
 +
* i tilfeller der det er tilknyttet praksis eller arbeidsrelevans i emnet, skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende
  
====Framside:====
+
Emneevalueringene skal registreres i [http://kvalitetsbasen.uib.no UiBs studiekvalitetsbase].
<ul>
 
<li>Emnekode og namn</li>
 
<li>Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når</li>
 
<li>Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar</li>
 
</ul>
 
====Innhold====
 
<ul>
 
    <li>Innleiing
 
    <li>Oppsummerande statistikk – vurderings- og undervisningsmeldte, karakterfordeling, strykprosent (statistikk som inngår i rapporten bør vurderast i forhold til blant anna tal på studentar på emnet)
 
    <li>Oppfølging av tidlegare evalueringar
 
    <li>Faglærers vurdering av gjennomføring</li>
 
<ul>
 
          <li>Praktisk gjennomføring</li>
 
          <li>Strykprosent og fråfall</li>
 
          <li>Karakterfordeling</li>
 
          <li>Studieinformasjon og dokumentasjon</li>
 
          <li>Tilgang til relevant litteratur</li>
 
          <li>Faglærar si vurdering av rammevilkåra</li>
 
<ul>
 
                <li>Lokale og undervisningsutstyr</li>
 
                <li>Andre forhold</li>
 
</ul>
 
          <li>Faglærar si kommentar til studentevalueringane</li>
 
          <li>Metode - gjennomføring</li>
 
          <li>Oppsummering av innspel</li>
 
          <li>Ev. undervegstiltak</li>
 
          <li>Faglærar si samla vurdering, inkl. forslag til forbetringstiltak</li>
 
</ul>
 
</ul>
 
<div>
 

Siste versjonen frå 11. mai 2020 kl. 11:23

Emneevalueringer er omtalt i UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse, kapittel 4.1, 3-årig syklus - emneevaluering for nærmere beskrivelse.

Emneevaluering skal minst omfatte:

  • beskrive og begrunne pedagogiske valg, og reflektere over studentens læring som følge av disse valgene.
  • oppfølging av tidligere evalueringer
  • studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for emnet
  • erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både studenter og ansatte
  • strykprosenten på emnet
  • eventuell fagfellevurdering
  • vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
  • en vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med de fastsatte målene for emne og program
  • i tilfeller der det er tilknyttet praksis eller arbeidsrelevans i emnet, skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende

Emneevalueringene skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase.