Skilnad mellom versjonar av «Mal - emneevaluering»

Line 1: Line 1:
 
<div style="width:700px">
 
<div style="width:700px">
 
Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshandboka”).   
 
Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshandboka”).   
 
Studentevalueringar kan være spørjeundersøkingar distribuert elektronisk per epost eller mi side, eller utlevert på førelesning. Alternativt kan studentevalueringa vere samtalar med heile eller utval av studentgruppa, eller andre former for strukturert kommunikasjon. Ulike strategiar er skildra på UiBs nettsider, http://studiekvalitet.uib.no. Studentevalueringane bør innehalde spørsmål om kvalitet på pensum og undervisning, krav til innsats i studia og den enkeltes faglege utbytte. Til spørjeundersøkingar per epost kan verktøyet surveyexact nyttast.
 
  
 
Kvar emnerapport skal registrerast i UiBs kvalitetsbase, http://kvalitetsbasen.app.uib.no, i PDF-format. Det leverte dokumentet skal i tillegg til evalueringa innehalde informasjon om kva styringsorgan som har handsama evalueringa, når, og eventuelle saksførelegg og saksprotokollar.
 
Kvar emnerapport skal registrerast i UiBs kvalitetsbase, http://kvalitetsbasen.app.uib.no, i PDF-format. Det leverte dokumentet skal i tillegg til evalueringa innehalde informasjon om kva styringsorgan som har handsama evalueringa, når, og eventuelle saksførelegg og saksprotokollar.
Line 10: Line 8:
  
  
Emne001 - emnerapport 2010 vår
+
===Emne001 - emnerapport 2010 vår===
 
 
''Framside:''
 
  
- Emnekode og namn
+
====Framside:===
- Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når
+
<ul>
- Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar
+
<li>Emnekode og namn</li>
 +
<li>Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når</li>
 +
<li>Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar</li>
 +
</ul>
 
<ul>
 
<ul>
 
     <li>Innleiing
 
     <li>Innleiing

Versjonen frå 25. mai 2011 kl. 15:30

Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshandboka”).

Kvar emnerapport skal registrerast i UiBs kvalitetsbase, http://kvalitetsbasen.app.uib.no, i PDF-format. Det leverte dokumentet skal i tillegg til evalueringa innehalde informasjon om kva styringsorgan som har handsama evalueringa, når, og eventuelle saksførelegg og saksprotokollar.


Døme på oppsett av emneevaluering

Emne001 - emnerapport 2010 vår

=Framside:

 • Emnekode og namn
 • Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når
 • Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar
 • Innleiing
 • Oppsummerande statistikk – vurderings- og undervisningsmeldte, karakterfordeling, strykprosent (statistikk som inngår i rapporten bør vurderast i forhold til blant anna tal på studentar på emnet)
 • Oppfølging av tidlegare evalueringar
 • Faglærers vurdering av gjennomføring
  • Praktisk gjennomføring
  • Strykprosent og fråfall
  • Karakterfordeling
  • Studieinformasjon og dokumentasjon
  • Tilgang til relevant litteratur
  • Faglærar si vurdering av rammevilkåra
   • Lokale og undervisningsutstyr
   • Andre forhold
  • Faglærar si kommentar til studentevalueringane
  • Metode - gjennomføring
  • Oppsummering av innspel
  • Ev. undervegstiltak
  • Faglærar si samla vurdering, inkl. forslag til forbetringstiltak