Skilnad mellom versjonar av «Mal - emneevaluering»

Line 10: Line 10:
 
===Emne001 - emnerapport 2010 vår===
 
===Emne001 - emnerapport 2010 vår===
  
====Framside:===
+
====Framside:====
 
<ul>
 
<ul>
 
<li>Emnekode og namn</li>
 
<li>Emnekode og namn</li>

Versjonen frå 25. mai 2011 kl. 14:30

Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshandboka”).

Kvar emnerapport skal registrerast i UiBs kvalitetsbase, http://kvalitetsbasen.app.uib.no, i PDF-format. Det leverte dokumentet skal i tillegg til evalueringa innehalde informasjon om kva styringsorgan som har handsama evalueringa, når, og eventuelle saksførelegg og saksprotokollar.


Døme på oppsett av emneevaluering

Emne001 - emnerapport 2010 vår

Framside:

 • Emnekode og namn
 • Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når
 • Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar
 • Innleiing
 • Oppsummerande statistikk – vurderings- og undervisningsmeldte, karakterfordeling, strykprosent (statistikk som inngår i rapporten bør vurderast i forhold til blant anna tal på studentar på emnet)
 • Oppfølging av tidlegare evalueringar
 • Faglærers vurdering av gjennomføring
  • Praktisk gjennomføring
  • Strykprosent og fråfall
  • Karakterfordeling
  • Studieinformasjon og dokumentasjon
  • Tilgang til relevant litteratur
  • Faglærar si vurdering av rammevilkåra
   • Lokale og undervisningsutstyr
   • Andre forhold
  • Faglærar si kommentar til studentevalueringane
  • Metode - gjennomføring
  • Oppsummering av innspel
  • Ev. undervegstiltak
  • Faglærar si samla vurdering, inkl. forslag til forbetringstiltak