Studieprogram

Omdirigeringsside

Definere studieplaner

GENERELT

Alle studenter som er tatt opp til et studieprogram med et omfang på 60 studiepoeng eller mer, skal inngå en avtale med UiB i form av en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal angi studentens og institusjonens viktigste rettigheter og plikter. Studentens rett til oppfølging og tilrettelegging er betinget av at studentens forpliktelser etter utdanningsplanen overholdes.


STUDIEPROGRAM

Studieprogram1.jpg

Studieprogram hvor studenten skal ha utdanningsplan merkes for dette ved å sette kryss i feltet "Utdanningsplan". I underbildet "Emnekombinasjon" angis det hvilken emnekombinasjon som angir studieplanen for studieprogrammet. Studieplanen skal defineres slik at det fremgår hvilke krav studenten må oppfylle for å oppnå en grad basert på fullføring av studieprogrammet. Her må det med andre ord angis alle obligatoriske emner, hvilke emner det kan velges blant for valgfrie deler av planen og i hvilke semestre de ulike obligatoriske emnene og valgemnene skal/kan tas. I tillegg kan det angis minimum og maksimum vekt (studiepoeng) som studenten må ha i de ulike delene av utdanningsplanen sin. På bakgrunn av denne informasjonen kan FS/Studweb beregne om en student har en utdanningsplan som er gyldig i henhold til studieplanen. I underbildet Emnekombinasjon kan man ved å sette 'J' i feltet "Kontrollvalg utdanningsplan (studentweb)" bestemme om studenten får opp en knapp for å kontrollere utdanningsplanen. Kontrollen har ingen funksjonell betydning - den bare forteller studenten om students plan er gyldig i henhold til studieplanen. OBS: Dette har en tendens til å generere mye forvirring og telefoner/epost fra studenter på studieprogram hvor I bildet "Studieprogramstudent samlebilde" finnes knappen "Kontroller utd.plan". Ved å trykke på denne beregnes det om studenten har en utdanningsplan som tilfredsstiller kravene i studieplanen. Emnekombinasjonene gis start år/termin. I eksemplet over vil studenter på kull 2003 HØST ha en utdanningsplan som kontrolleres og styres av emnekombinasjonen "BASV- SOS", mens studenter på alle kull fra og med 2004 HØST vil ha en utdanningsplan kontrollert av emnekombinasjonen "BASV- SOS_H04". Alle studieprogram med utdanningsplan skal ha minst en emnekombinasjon knyttet til seg. Denne emnekombinasjonen kalles "rotkombinasjonen" og slike rotkombinasjoner skal kun ha andre emnekombinasjoner knyttet til seg - det vil med andre ord si at alle emner og utdanningsplanelementer må knyttes til en emnekombinasjon under rotkombinasjonen.


EMNEKOMBINASJON

Studieprogram2.jpg

Emnekombinasjoner definere rammene for hva et studieprogram skal inneholde og styrer blant annet hva studentene med utdanningsplaner skal kunne velge blant på studentweb, og danner de generelle kravene for å oppnå en kvalifikasjon. Emnekombinasjonene kan selv inneholde andre emnekombinasjoner. Strukturen av emnekombinasjoner skal speile studieprogrammets studieplan. Innholdet i studieprogrammet studenten har fått opptak til bestemmer derfor hva slags utdanningsplan som dukker opp når han/hun går inn på utdanningsplanen sin på Studentweb. I bildet over vises utdanningsplanen for studieprogrammet "BAHF-ANT-05H". Øverst til høyre vises trestrukturen som fremkommer når emnekombinasjoner knyttes inn under andre emnekombinasjoner.


Verdt å merke seg:

  • Hvert nivå i trestrukturen (hver emnekombinasjon i strukturen) kan gis et "Vekt krav" og en verdi i "Max vekt" som bestemmer hvor mange studiepoeng studenten må ha i utdanningsplanen sin knyttet til emnekombinasjonen og det kan angis "Max vekt". I eksemplet over er det kun angitt at studenten må ha minst 180 studiepoeng i sin utdanningsplan. Det er ikke angitt noen "Max vekt" og studenten kan derfor velge inn flere valgemner slik at utdanningsplanen dermed kan inneholde flere studiepoeng enn 180 (med mindre det er angitt slik begrensning de lavere nivåene)
  • I eksemplet over ser vi på en rotkombinasjon. Legg merke til at denne emnekombinasjonen kun inneholder andre emnekombinasjoner. Emner angitt på dette nivået i trestrukturen vil ikke ha noen effekt
  • I underbildet "Emnekombinasjon" angis det hvilke emnekombinasjoner som inngår i studieplanen
  • Kryssfeltet "Aut. oppdatering av liste": Man kan bla i treet ved å dobbeltklikke på den emnekombinasjonen en ønsker å se nærmere på. Når det er kryss i denne vil "treet" oppe til høyre alltid oppdatere seg når man blar i treet. Det betyr at den emnekombinasjonen du dobbeltklikker på vil oppfattes som roten i det treet du ser på og alle nivåer over vil ikke vises. Dette kan være forvirrende og det anbefales derfor å ta bort dette krysset før du begynner å dobbeltklikke i treet for å hente fram emnekombinasjonene


EMNER I EMNEKOMBINASJON

Studieprogram3.jpg

Emnekombinasjonene har knyttet til seg emner med ulik "Valgstatus". Denne forteller om emnet er obligatorisk (O), Valgfritt (V) eller om det for eksempel må tas som ett av 2 mulige (M1EMNE). Denne informasjonen fremkommer i studentens utdanningsplan på studweb og benyttes ved beregninger for å finne ut om studenten har en utdanningsplan som fyller kravene i studieplanen. Emnene er ofte også kategorisert (Emnekategori) i ulike typer emner, slik som innføringsemner (INNFØRING), spesialiseringsemner (SPESIAL), obligatoriske emner (OBLIGEM) og lignende. Denne informasjonen framkommer ikke i studentens utdanningsplan på studweb – men blir benyttet i rutinen som automatisk registrerer oppnådd kvalifikasjon for dem som har oppfylt sin gyldige utdanningsplan. På karakterutskriften på side 3 av vitnemålet vil emnene bli plassert under overskrifter basert på disse emnekategoriene.


FRIE EMNEVALG

Studieprogram4.jpg

Dersom det i øvre del av bildet er merket av i feltet Frie emnevalg, så kan man i underbildet Frie emnevalg evt. begrense hvilke emner studentene skal kunne velge mellom.

NB 1
Dersom det ikke er opprettet en rad i underbildet "Frie emnevalg" med fornuftige verdier, vil studenten kunne velge hvilket som helst emne på hele UiB - også emner som krever spesiell studierett.

I underbildet kan man ved hjelp av feltene Sted, Fag, og Studienivåintervall begrense hvilke emner studenten kan velge i emnekombinasjonen.

Studierettkrav
Verdien J vil medføre at studenten bare vil kunne velge blant emner som er knyttet til studentens studieprogram i Emne samlebilde, underbilde Studieprogram.
NB 2
Pass på å vurder om du skal ha "J" eller "N" i feltet for Studierettkrav. En "J" i dette feltet angir at studenten står fritt til å velge de emnene som feltene Sted, Fag og Studienivåintervall, men kun de av disse emne hvor studenten også har studierett.

Gjelder kun studenter med startperiode: Begrensningene gjelder kun for studenter med gitt startperiode. En kan legge inn alternative krav (flere rader i underbildet) og emnene studentene velger må tilfredstille minst ett av kravene. I studentweb får studentene ikke lov til å velge emner utenfor det som er angitt. Hvis feltet Frie emnevalg er markert og det ikke er lagt inn begrensninger i underbildet Frie emnevalg, så vil studenten kunne velge fritt blant alle institusjonens emner, kun begrenset av evt. forkunnskapskrav til emnet.


UTDANNINGSPLANELEMENT

Studieprogram5.jpg

Dersom studieprogrammet tillater andre aktiviteter enn ordinære studier på emner, kan dette registreres her. Et utdanningsplanelement kan være valgbart eller obligatorisk som et emne. Det kan også angis et tidsintervall for valg av termin. Mer informasjon om utdanningsplanelementet kan avsløres ved å dobbeltklikke i kodefeltet. I kodetabellen finner man bl.a. vektingskrav, hvis slikt er angitt. Ved UiB har vi utdanningsplanelementer for utveksling, mastergradavtaler og permisjoner.


VEIVALG

Studieprogram6.jpg

Dersom det er krysset av for veivalg, oppfattes de underliggende emnekombinasjonene som ulike retninger studenten kan velge. Dersom en emnekombinasjon er et veivalg som vist over, kan ikke emnekombinasjonen i tillegg inneholde egne emner. Er det angitt at man kan ”endre veivalg selv” betyr det at studentene styrer dette selv på Studentweb. Er det ingen kryss kan studentene kun foreta veivalg én gang. Det er en meget enkel opptaksfunksjon tilknyttet emnekombinasjoner og veivalg. Ved å krysse av for ”krever opptak” vil studentene på Studentweb møte krav om å prioritere mellom ønskelige spesialiseringer. Selve opptaket gjennomføres rett og slett ved å søke fram studenten i bildet Studieprogramstudent, velge underbildet og sette Opptatt = J på de som får plass. I underbildet Veivalg kan man angi et tidsintervall for når studentene skal foreta veivalget. Tidsintervallet knyttes til startkull for studieprogramstudenter. Vær oppmerksom på at emnekombinasjonen som utgår selve veivalget ikke kan være rotkombinasjonen for studieplanen. Dersom veivalget er det første som skal måte studenten, må det altså opprettes en emnekombinasjon for dette under rotkombinasjonen, som vist i eksemplet under:

Studieprogram7.jpg

Planforslag

Studieprogram8.jpg

I åpne studieprogram, eller studieprogram hvor det er svært mye valgfritt, kan det lages planforslag. Dette skjer ved å lage emnekombinasjoner som inneholder foreslåtte studieløp. Deretter registreres emnekombinasjonen i dette bildet sammen med et fornuftig navn. Emnekombinasjonene som inneholder planforslag skal være selvstendige og kan ikke ”henge på” den ordinære emnekombinasjonstrukturen som er knyttet til studieprogrammet. Planforslag fungerer i hovedtrekk slik at nye studenter kan velge planforslaget og automatisk få fyllt planen sin med de emnene forslaget innebærer. Studenten står i etterkant fritt til å endre planen innenfor de rammene selve studieplanen setter.